Handelingen

Blerick, Vossenerlaan 82 - Maximiliaan Kolbe

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maximiliaan Kolbe
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Venlo
Plaats: Blerick
Adres: Vossenerlaan 82
Postcode:
Inventarisatienummer: 12632
Jaar ingebruikname: 1981
Architect: Buschman, J.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een aardige moderne kerk met kleine klokkentoren.

Begin 2013 aan de eredienst onttrokken en in de loop van 2013 gesloopt.

In de media

Website Bisdom Roermond d.d. 16 april 2013 De parochiekerk H. Maximiliaan Kolbe te Blerick is met ingang van 3 maart aan de eredienst onttrokken. Zoals bepaald in het kerkelijk wetboek werd het besluit door de bisschop genomen na overleg met de pastoor en het kerkbestuur van de betreffende parochie, alsmede met de deken van het dekenaat Venlo. Ook werd, zoals voorgeschreven, voor de parochianen een hoorzitting gehouden en werd de priesterraad omtrent de besluiten ingelicht en gehoord.

Het besluit is genomen gezien het feit dat door ontkerkelijking en instroom van mensen met een andere geloofsovertuiging de kerkelijke en demografische situatie in de tot de cluster Blerick behorende parochies wezenlijk veranderd is, gezien het feit dat de liturgische vieringen in de genoemde kerk al geruime tijd onvoldoende werden bezocht, gezien het afnemend draagvlak en omdat het niet gerechtvaardigd is te verwachten dat de parochiegemeenschap nog mogelijkheden heeft om weer naar een redelijke levensvatbaarheid uit te groeien, alsmede gezien de afname van financiën voor personeelskosten, onkosten voor het parochiepastoraat, onderhoud van het kerkgebouw en het aanleggen van reserves.

Omdat er in de voorafgaande tijd door clustervorming reeds bestuurlijke en pastorale samenwerking tot stand is gekomen tussen de parochie H. Maximiliaan Kolbe enerzijds en de parochies H. Antonius van Padua, H. Hubertus, H. Johannes de Doper, allen te Blerick, H. Jozef te Hout en Onbevlekt Hart van Maria te Boekend anderzijds, kan de pastorale zorg voor de gelovigen van de parochie H. Maximiliaan Kolbe gegarandeerd worden.

Van de in het kerkgebouw aanwezige kunstvoorwerpen wordt een rapport opgemaakt en bij de herbestemming van deze voorwerpen geldt artikel 53 van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Over de verdere bestemming van goederen, waaronder het kerkgebouw, wordt door het kerkbestuur in overleg met het bisdom beslist.

Afbeelding