Handelingen

Utrecht, Amsterdamsestraatweg 441 - Oranjekerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oranjekerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Amsterdamsestraatweg 441
Postcode: 3551CA
Inventarisatienummer: 04322
Jaar ingebruikname: 1925
Architect: Slothouwer, D.F.
Huidige bestemming: gesloopt op toren na
Monument status: geen

Geschiedenis

Oranjekerk, gebouwd als nieuwe Hervormde Kerk in de noordwestelijke stadsuitbreiding van Utrecht. Het was een grote zaalkerk met dwarsbeuk en terzijde staande toren met zadeldak. Topgevels met steekkappen boven de vensters; kerkruimte inwendig overdekt door houten tongewelven.

De kerk werd gesloopt in 1983, waarbij de zadeldaktoren is gehandhaafd. Bij deze toren is een nieuw complex gebouwd, waarin opgenomen een bescheiden moderne hervormde "Oranjekapel".

Het interessante orgel uit 1926 van J. de Koff & Zn. is in 1984 verkocht "naar het buitenland".

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 Juli 1925.

Onder buitengewoon groote belangstelling heeft gisteravond de eerste dienst plaats gehad in de nieuwe, in een industriewijk gebouwde Oranjekerk der Nederduitsch-Hervormde gemeente aan den Amsterdamschen straatweg te Utrecht tegenover het bekende park Van Kol.

De kerk is gebouwd onder leiding van den architect Duval Slothouwer, onder wiens leiding ook de Domrestauratie wordt verricht. Het inwendige is evenwel nog zeer onvoltooid; ook het orgel is nog niet geplaatst, zoodat men zich voorloopig behelpt met een serafine-orgeltje. Onder de zeer talrijk aanwezigen bevonden zich ook de burgemeesters van Utrecht en van Zuilen — het gebouw staat op het gebied van deze burgerlijke gemeente — en de Utrechtsche wethouder Serton. Baron Roëll, president-kerkvoogd, herinnerde er in zijn rede aan, dat in 1918 bij het sluiten van den vrede, te Utrecht in het midden van de Hervormde gemeente het plan opkwam een Vredes- en een Oranjekerk te stichten uit dankbaarheid dat ons land buiten den oorlog is gebleven, voor de stichting van welke kerken de Hervormde gemeente groote sommen bijeenbracht. Daarna droeg hij de kerk over aan den kerkeraad.

Ds. Marang, voorzitter van den kerkeraad, wees er in zijn toespraak op, dat, waar het aantal kerken voordurend toeneemt, dit zal moeten leiden tot uitbreiding van het aantal predikantsplaatsen in deze gemeente. Hij verheugde zich over de totstandkoming van deze kerk in een wijk, waar in eenige jaren zich duizenden menschen hebben gevestigd, waarvan de bevolking nog steeds toeneemt. Met bijzondere dankbaarheid maakte, hij er melding van, dat de fabrieken Werkspoor en De Muinck Keizer het hare hebben bijgedragen, den bouw van deze kerk mogelijk te maken. Men prees zich gelukkig, dat groote industrieelen, behalve de materieele belangen, ook de geestelijke, belangen van hun personeel op het oog hebben.

De eerste godsdienstoefening werd daarna, geleid door ds. De Haas, dit ter vervanging van ds. Koolhaas, die door familie-omstandigheden verhinderd was op te treden. Hij sprak naar aanleiding van de Bijbel-woorden: Dwingt ze om in te gaan, opdat het huis vol worde.

Namens alle wijkzangvereenigingen in de Ned. Hervormde gemeente te Utrecht werd daarna voor de kerk een zilveren doopvont aangeboden, als blijk van belangstelling in het kerkelijk leven. Een zangkoor zong tijdens den dienst enkele liederen.

opname 1980 © AvD.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur