Handelingen

Utrecht, Oudwijk 23 - Heilig Hartkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilig Hart van Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Oudwijk 23
Postcode: 3581JG
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: Duynstee, Jos
Huidige bestemming: inbouw appartementen
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Grote kerk met beeldbepalende toren. Buiten gebruik in 1992; daarna verbouwd tot appartementen.

Voormalige Rooms Katholieke Kerk Heilig Hart van Jezus, Oudwijk 23 in de gelijknamige buurt Oudwijk, gelegen op het terrein van het voormalige gelijknamige landgoed (zie onder). Grote "volkskerk" uit het interbellum met zeer breed middenschip en toren naast het koor. Karakteristiek voorbeeld van Rooms Katholieke kerkbouw uit die tijd. Expressionistische en traditionalistische elementen in de architectuur. Tevens is het de enige van de twee kerken van architect J.J. Duynstee in Utrecht, die nog bestaat: de andere was de in 1993 gesloopte O.L. Vrouw van Goede Raad (1922) in de wijk Lombok.

In de media

Uit Het Centrum, 9 Januari 1924.

De Abdij van Oudwijk.

Over het landgoed „Oudwijk", waarop, zooals we gisteren meldden, een nieuwe R.K. Kerk wordt gebouwd, vinden we in het pas verschenen boek „Monnikenleven" van Vincent Cleerdin het volgende meegedeeld:

Op korten afstand van Utrecht in de richting van de Bilt, werd de vrouwen-abdij van Oudwijk (of Uitwijk) in 1131 gesticht door Mathilde, kasteleines van Utrecht, die haar uitsluitend bestemde voor adellijke personen. Heel spoedig behoorde de abdij tot de rijkste van het land, omstreeks het einde der 13e eeuw had zij 2000 morgens grond in eigendom. De abdijkerk, voltooid in 1171, en toegewijd aan de H. Maagd Maria en St. Stephanus, werd den 24sten Augustus van dat jaar geconsacreerd door den bisschop van Utrecht Godfried van Rhenen, in tegenwoordigheid van aartsbisschop Philips van Keulen en verscheidene andere prelaten. Dit klooster bereikte zijn hoogste welvaart onder de regeering van bisschop Rodolph van Diephout (+ 1455). Zijn abdissen werden steeds vrijelijk door de kloosterzusters gekozen, totdat Karel V zich het benoemingsrecht aanmatigde. Gedurende de staatkundige troebelen tijdens de regeering van bisschop David van Bourgondië (1456-1496) en gedurende den oorlog (1528) tusschen Gelder en bisschop Hendrik, had de abdij veel te verduren. In laatstgenoemd jaar werd zij overrompeld door de legerbenden en moest de abdis eenigen tijd verblijf houden in het Leidsche Begijnhof. In 1580, toen de geuzen reeds de kloosters van Egmond, Rijnsburg en verschillende andere geplunderd hadden en in brand gestoken, werd eveneens beslist, dat Oudwijk moest worden gesloopt. Invloedrijke personen, die familieleden hadden onder de kloosterzusters, slaagden erin de uitvoering van het barbaarsche bevel tegen te houden tot 1584. Doch in dit jaar staken enkele burgers de gebouwen in brand, niettegenstaande een besluit van den gemeenteraad, houdende, dat het klooster zou worden afgebroken en dat de overblijfselen bij opbod zouden worden verkocht. De toren was al in 1582 omver gehaald. Van heel de schitterende abdij bleef niets over dan de boerderij, de tuin en een deel van de tuinmuren."

Tot zoover een stukje geschiedenis. Ons bericht van gisteren over den verkoop van de buitenplaats „Oudwijk", met het doel daarop een nieuwe R.K. kerk te bouwen, heeft nogal opzien gewekt. Toch is het heel begrijpelijk, dat men in deze parkbuurt, die zich steeds uitbreidt en zoowel van de St. Aloysiuskerk als van de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart een vrij groot eind is verwijderd, een roomsch bedehuis wil neerzetten en na rijp beraad heeft men daartoe dan ook besloten, al zal de uitvoering der plannen nog wel eenigen tijd op zich laten wachten. Wij vernemen, dat de plannen nog slechts in voorloopig ontwerp gereed zijn en het zeer wel mogelijk is, dat deze een radicale wijziging ondergaan.

Uit Het Vaderland, 11 Januari 1924.

De groote fraaie buitenplaats Oudwijk, tusschen het Hoogelandsche- en het Wilhelminapark te Utrecht, eerder bewoond door de familie Boxman, is aangekocht voor den bouw van een nieuwe R.-K. kerk. Reeds lang koesterde men het voornemen de bestaande parochie van O.L.Vr. Hemelvaart aan de Biltstraat te splitsen en een nieuw bedehuis op te trekken voor de bewoners van het Wilhelminakwartier. Het is de bedoeling de kerk te bouwen op het terrein, vóór de villa en deze zelf te bestemmen voor pastorie en patronaatsgebouw. De aankoop van deze buitenplaats is merkwaardig, omdat op dezelfde plaats, meer dan drie eeuwen geleden, een groote Benedictijner-nonnen-abdij met kerk gestaan heeft. Omstreeks 1131 gesticht door Machtilde, burggravin van Utrecht, welke in den loop der tijden onder den naam van Oudwijk tot grooten bloei is gekomen. In 1584 is dit klooster gesloopt.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur