Handelingen

Zaandam, Hazepad - Geref. Kerk Hersteld Verband

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Geref. Kerk Hersteld Verband
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Zaandam
Adres: Hazepad
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1927
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Kapel, in gebruik door de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband. Gesloopt in 1980.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 Augustus 1927.

Gisteravond heeft de Gereformeerde Kerk in hersteld verband te Zaandam haar nieuwe kerkgebouw aan het Hazepad op eenvoudige wijze in gebruik genomen. Ds J.J. Buskes als consulent opende; hij ontvouwde nog eens de beginselen: de kerk is niet meer dan de roepstem tot God om verlossing; God geeft als antwoord Zijn Woord voor den mensch; aan dit woord in echtheid, zuiverheid en waarheid verkondigd, voelt de wereld behoefte; de prediker heeft dit woord te brengen, zijn eenigen zekerheid ontleend aan het getuigenis van God tot zijne ziel. Hierin is de beteekenis van deze plaats geschetst: menschelijke machtsuitspraken wijzen wij af, wij deelen ook geen genade uit; onze dienst is een dienst des Woords, wij hebben daarvoor deze nieuwe plaats noodig, wij betreuren dat zij noodig was. Deze avond is niet een van louter vreugde. De heer G.W. van Deth, als predikant beroepen bij de nieuwe gemeente, legde misschien nog sterker nadruk op deze laatste gedachte. Uitgaande van Salomo's gebed (1 Kon. 8 : 27-20) vroeg hij de gemeente: zou God hier willen wonen? Vreugde mocht er zijn om de nieuwe kerk, zoo voorspoedig tot stand gebracht, nu was het ook alles gedaan, wat menschen vermochten. Hij drukte zijn toekomstige gemeente op het hart toch nooit aan het gebouw zioh te hechten, opdat het niet een sta-in-den-weg mocht worden voor de christelijke éénheid. Ook de derde spreker, ds. J.C. Aalders, treedt niet op hooggevoelende maar als een die vreest. Maar er is ook een belofte: die den Heer verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Hij heet namens zijne collega's den jongen van Deth welkom in het hersteld Verband.

De eigenlijke inwijding van het gebouw had daarna plaats in een slotgebed. Had ds. Buskes geopend met een kort votum (Ps. 121 .3), ds. Aalders vatte in een langer bewogen slotgebed de gedachten, die gewekt waren nog eens samen en smeekte God, dat Zijne oogen dag en nacht open mochten zijn over dit huis. Hiermee was de plechtigheid geëindigd, die gekenmerkt werd door grooten ernst, een eenvoud en een niet onvermengde blijdschap. Opvallend was de soberheid der liturgie. Gezongen werd een enkel Psalmvers: in hoofdzaak echter uit de "Proeve van uitbreiding van de Eenige Gezangen uit den Psalmbundel"m in 1920 aan de Gereformeerde Synode aangeboden, nu uitgegeven voor de kerken in hersteld verband. Ds. Buskes las aan den aanvang ps. 84. Na de toespraak van den heer G.W. van Deth bood ds. Smelik van Tienhoven uit naam van 8 zusterkerken de Zaandamsche gemeente gelukwenschen aan. Velen, o.a. ds Geelkerken, zijn verhinderd. Hierna spraken nog twee gemeenteleden van elders, o.a. uit Amersfoort dat spoedig na Zaandam zich in het bezit van een nieuiwe kerk zal verheugen. Het in moderne kleuren geschilderd podium was versierd met een vaas witte lelies. Van Zondag af zal geregeld worden gepreekt. Een bizonder woord van dank ontving de Doopsgez. Gemeente der Westzijde voor de verleende gastvrijheid. Het kerkje, dat plaats biedt voor plm. 250 bezoekers, was geheel gevuld.