Handelingen

,s-Gravenhage, Oranjebuitensingel - Oosterkerk (1896 - 1962)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oosterkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Oranjebuitensingel
Postcode:
Sonneveld-index: 02021
Jaar ingebruikname: 1896
Architect: Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Grote Gereformeerde stadskerk met toren. Typerend in oeuvre Tjeerd Kuipers. Als kerk buiten gebruik 1962. Omstreeks die tijd zijn de grote en kleine toren aan weerszijden van de voorgevel gesloopt, vermoedelijk wegens bouwvalligheid. In gebruik als HOT ("Haags Ontmoetingscentrum Theaterkunsten") Theater 1969-1987. Gesloopt begin 1988 (kort hierna is de omliggende bebouwing ook volledig gesloopt voor megalomane nieuwbouw). De zandstenen gevelsteen met Bijbelse tekst (zie foto hieronder) staat nu opgesteld in een bijruimte van de Christus Triomfatorkerk in Den Haag.

Op de plaats van o.a. het voormalige kerkgebouw staat nu de Hoftoren met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 26 October 1925.

Gisterenmorgen werd de (geref.) Oosterkerk alhier, na 3 maanden wegens restauratie gesloten te zijn geweest, weer in gebruik genomen. De voorganger ds. J. Douma bepaalde zijn talrijk gehoor bij Openb. 2 . 12 — 16.

In zijn voorafspraak zeide spr. het een voorrecht te achten de gemeente in dit bedehuis weer te mogen begroeten. Spr. bracht dank aan de Duitsche gemeente voor haar groote welwillendheid de Geref. kerk van Oost, gedurende drie maanden bewezen, waar zij haar kerkgebouw disponibel stelde. Toch zijn we, aldus spr. het liefst in onze eigen wijkkerk. De Oosterkerk draagt een eigen karakter en hoewel niet oud spreekt toch juist hier het verleden sterk tot ons. Jaren lang gingen hier, aldus spr. de mannen, die God uit ons midden riep tot hooge staatsambten, met de gemeente op en zaten er met haar aan het H. Avondmaal.

Toch is voor ons, aldus spr. het kerkgebouw niet het hoogst. We kunnen als het moet God dienen in een stal. Maar toch, voor onzen God is het beste niet goed genoeg. Van dit kerkgebouw gaat een sprake uit. Daarom moet soberheid aan distinctie gepaard gaan. Meer echter is de heilbegeerigheid en een prediking die in overeenstemming is met de H. Schrift. Daarom in de kerk geen lusteloosbeid en onwelvoeglijkheid. In de kerk vinde ieder zijn „Bethel" en „Pniël". Het gekozen tekstgedeelte, dat in de orde der vervolgstoffen heden aan de beurt is, sluit, aldus ds. Douma, wonder aan bij deze ure, die tevens een voorbereiding is voor het H. Avondmaal. De hoofdgedachte, die de prediker vervolgens ging ontwikkelen, was, dat we de wereld niet mogen nadoen, maar in ijver voor haar ook niet mogen onderdoen. Spr. zette het verband der gekozen Schriftwoorden - in het geheel van de brief, waarin ze voorkomen, nu nader uiteen. Deze brief is geschreven aan de gemeente te Pergamus en dat is juist in onze stad voor de gemeente van beteekenis. De hoofdslag tusschen het Koninkrijk Gods en de wereld wordt geslagen in de groote steden, de brandpunten van het zondeleven.Daarom, moet de gemeente Christus belijden; zijn Naam niet verloochenen en het geloof behouden, naar spr. in den breede nader uiteenzette, om zijn prediking te besluiten met een ernstige roepstem tot bekeering. Gezongen werd Ps. 122 : 1 en 3, Ps. 119 : 53, Ps. 33 : 2 en 3, Ps. 97 : 6 en Ps. 139 : 4 en gelezen Openb. 2 : 12—17. Onder de kerkgangers zagen we den Ministerpresident, den heer H. Colijn, met zijn echtgenoote en den em.-predikant ds. J. v.d. Linden. Het kerkgebouw is belangrijk opgeknapt en geheel opnieuw geschilderd in stemmige kleur, terwijl met de effen witte muren gebroken is. Ook de preekstoel is op keurige wijze gerestaureerd. Een geheel nieuwe vloerbekleeding is aangebracht. De consistorie is in een woord schitterend geworden. Geheel eenig is wel dat in deze kerk alle zitplaatsen van leeren kussens zijn voorzien. Een op initiatief van ouderling J. Hollander gevormde commissie heeft de daarvoor benoodigde gelden aan vrijwillige bijdragen der gemeenteleden bijeengebracht. Het schilderwerk is geleverd door den heer A. Cremer alhier.

De in dat deel van onze stad wonende Gereformeerden hebben in de toch reeds mooie Oosterkerk thans een bij uitstek sierlijk bedehuis ontvangen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

  • Op zoek naar afbeeldingen van het interieur,