Handelingen

,s-Gravenhage, Wenckebachstraat 2 - Gerardus Majella (1924 - 1982)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf ,s-Gravenhage, Wenckebachstraat 2 - Gerardus Majella)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gerardus Majella
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Wenckebachstraat 2
Postcode: 2522CL
Sonneveld-index: 02138
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Jan Stuyt (1868 - 1934)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Vooral qua interieur was dit een prachtige, zeer belangrijke kerk, ondanks enkele verbouwingen / moderniseringen. Als gevolg van de stadsuitbreiding ter plaatse in het Laakkwartier werd een nieuwe parochie opgericht, gewijd aan Gerardus Majella. De nieuwe kerk werd ontworpen door Jan Stuyt (1868 - 1934) en ingewijd in 1924. Het betrof een grote kruiskerk met brede beuken, topgevels met steekkappen bij elke (vierkante) travee van het schip en bij het uitspringende dwarsschip, en met inwendig grote bakstenen stergewelven. Naast de voorgevel bevond zich een vierkante toren met spits. Stilistisch gezien was dit ontwerp van Stuyt een overgang naar de (vroeg)moderne architectuur, met hier en daar sobere, expressionistische details. Het interieur greep indirect terug op stijlen uit verschillende perioden en streken, wat kenmerkend was voor het latere werk van Stuyt. Tevens was dit ontwerp qua interieur vergelijkbaar met dat van de St. Josephkerk in Hillegom (nu buiten gebruik) van dezelfde architect en uit dezelfde tijd. Het priesterkoor werd na de liturgische vernieuwingen in de jaren 1960 versoberd en witgeschilderd. Ook werd in 1969 het Vermeulen orgel omgebouwd en verplaatst van de galerij boven de ingang naar het koor. Als gevolg van dalend kerkbezoek viel in de loop van de jaren 1970 het besluit de kerk te sluiten. Buiten gebruik voorjaar 1982. Afscheidsviering zondag Eerste Pinksterdag 30 mei 1982. Sloop zomer 1982.

Het orgel is in 1982 overgeplaatst naar de Ned. Hervormde Elthetokerk in Alblasserdam.

Ter plaatse daarna zorgappartementencomplex met op begane grond een kleine St. Gerardus Majellakerk]. Ook in die nieuwe kerk heeft zondag 10 januari 2010 de laatste viering als R.K. kerk plaatsgevonden. Ingaande 1 mei 2003 zijn vijf parochies samengevoegd tot één parochie. Het gaat om de parochies van Gerardus Majella en van Jeroen in Den Haag en de parochies van Benedictus, van Bernadette en van Bonifatius in Rijswijk. De nieuwe parochie heet Sint Bonifatiusparochie. In augustus 2004 is de R.K. Benedictuskerk (1958, J. de Jong) gesloopt. Het was toen nog niet bekend wat er met de vrijgekomen plaats zou gaan gebeuren.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 17 December 1923.

Van de in aanbouw zijnde R.-K. Kerk aan de Noordpolderkade, alhier, wapperde gisteren de vlag, ten teken dat het hoogste punt van den bouw bereikt is.

  • Uit Het Vaderland, 12 September 1924.

Gisteren heeft Mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem, de nieuwe parochiekerk van den H. Gerardus Majella aan de Wenckebachstraat hoek Noordpolderkade, plechtig geconsacreerd.

Hoezeer de nieuwe parochianen de inwijding dezer kerk waardeerden, bewees wel het uitsteken van de nationale driekleur uit tal van huizen. Ook bij de plechtigheid zelf was de belangstelling der parochianen zeer groot. Na de kerkwijding droeg Mgr. Catlier de Pontificale Hoogmis op. Het zangkoor der kerk voerde de 3-stemmige mis van H. Cuypers uit en zong het Laudate van Teeuwisse en O Jesu amor mi, van A. Giessen. De organist J.N.J. Schouten begeleidde den zang op het orgel. Na de Pontificale Hoogmis sprak Mgr. Callier de talrijke aanwezigen toe. Zeer veel geestelijken uit den Haag en omgeving woonden de plechtigheid bij, o.a. Mgr. W. van Stee, uit Voorburg.

De nieuwe kerk is, naar wij in de Res.bode zien, gebouwd volgens het ontwerp van den architect Jan Stuyt. Zij is in kruisvorm gebouwd en heeft geen kolommen, zoodat men zoo goed als van alle plaatsen in de kerk (ongeveer 1200) onbelemmerd op het altaar kan zien. De gewelven zijn in stervorm gemetseld. Een merkwaardigheid van deze kerk zijn de kinderkapellen ter weerszijden van het priesterkoor. Deze kapellen kunnen tijdens de predikatie met groote ramen worden afgesloten zoodat er dan voor de kinderen aparte onderrichtingen kunnen worden gegeven. De glas-in-lood ramen zijn van Lou Asperslagh en het orgel van de firma Vermeulen te Alkmaar.

  • Uit Het Vaderland, 8 October 1929.

MUURSCHILDERINGEN IN DE R.K. KERK IN DE WENCKEBACHSTRAAT

De schilder, Piet Gerrits, die zich na een vijfjarig verblijf in Palestina op de H. Landstichting te Nijmegen vestigde, is dezer dagen gereed gekomen met de hem verstrekte opdracht, een muurschildering te maken in het presbyterium der H. Gerarduskerk in het Laakkwartier te dezer stede.

Bij het ontwerpen dezer muurschildering, uitgevoerd in Keimfresco, op geprepareerd pleister, heeft de hoofdgedachte bij den kunstenaar voorgezeten Christus als Hoogepriester en Offeraar van het Nieuwe Testament uit te beelden, gelijk ook de tekst in den grooten randboog aangebracht, en ontleend aan den Hebreeënbrief duidelijk weergeeft.

Deze luidt: Wij hebben een verheven Hoogepriester die de Hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God.

In het midden verrijst de groote Christusfiguur, staande op den regenboog: boven de figuur is het zinnebeeld der oneindige Drieëenheid aangebracht. Ter rechterzijde is de Calvarie- ter linkerzijde de Sinaïberg uitgebeeld. Onder de Christusfiguur is de Boodschap des Engels weergegeven. Ter linkerzijde treft men de groote Oud-Testamentische figuren: Abel, Noe Melchisedech, Mozes en Aäron, allen betrekking hebbend op den vroegeren offerdienst van het oude Israël, aan. Aan de overzijde verschijnt de Petrusfiguur, gevolgd door de Oostersche en Westersche bisschoppen. Daarachter een afbeelding van Johannes den Dooper, wijzend naar Jeruzalem.

Verder zijn er terzijde van het altaar nog eenige teksten aangebracht, betrekking hebbend op het offer van het Nieuwe Verbond, eveneens aan den Hebreeënbrief ontleend.

In het transept der kerk is de schilder thans nog bezig enkele kleine schilderingen aan te brengen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 29 december 2009.

Twee rooms-katholieke kerken in Den Haag worden in januari gesloten. Het betreft de H. Gerardus Majellakerk in Laak (10 januari) en de H. Jeroenkerk in Spoorwijk (24 januari). Oorzaak van de sluiting is het teruglopend aantal kerkgangers en pastores, zo meldde het blad Kerk in Den Haag deze maand.

Afbeeldingen