Handelingen

Delft, Voorstraat - Sint Hippolytus (1835 - 1886)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Hippolytus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Delft
Plaats: Delft
Adres: Voorstraat / Baljuwsteeg
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1835
Architect: Itz, G.N.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Neoclassicistische kerk.

Buiten gebruik in 1886, gesloopt in 1887.

Ter vervanging werd de veel grotere neogotische St. Hippolytuskerk in gebruik genomen.

Orgel

1838: Orgel van Wander Beekes (Utrecht), sinds 1964 in gereformeerde Pelgrimkerk te Haarlem.

In de media

Uit Algemeen Handelsblad, 6 Augustus 1836.

Men schrijft uit DELFT dd. 3 Augustus: Heden had de plegtige inwijding plaats van de Nieuwe Kerk voor de Roomsch Katholijke gemeente alhier, aan St. Hypolitus toegewijd, door den Bouwmeester E. Beekman onder het bestuur van den kundigen architect G.N. Itz zoo doelmatig tot stand gebragt. De daartoe gebruikelijke plegtigheden in den vroegen morgen door zijne Eminentie den Hoogwaarden Heer Baron van Wijckersloot van Schalkwijk, Bisschop van Curium, verrigt zijnde, celebreerde zijn Hoogwaarde geadsisteerd door eene talrijke priesterenschaar eene solemneele Mis, begeleid wordende door Orgel Muzijk en keurig gezang. De leerrede over het 3de vers des 21sten Hoofdstuks van boek der openbaring is op eene zeer doelmatige en treffende wijze door den Wel-Eerw. Heer B. de Groot, Kappellaan te Vlissingen gehouden, terwijl zijn Eerw. daarbij hulde en dankbaarheid toebragt aan zijne Majesteit onzen geëerbiedigden Koning, gelijk mede aan de Provinciale en stedelijke autoriteiten voor derzelver belangrijke bijdragen en medewerking, waardoor de gemeente in het daarstellen van dit prachtig Kerkgebouw is ondersteund geworden. De tegenwoordigheid van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur dezer provincie, commissiën , onder anderen uit het Stedelijk bestuur, en verdere hooge civiele en Militaire ambtenaren vergrootte den luister dezer plegtigheid, welke door eene talrijke schare werd bijgewoond en zonder de minste storenis is afgeloopen. De dag waarop deze zoo voor den Wel-Eerwaarden Heer F.T. Sluiter, Pastoor dier Kerk, als voor de Roomsch Katholijke ingezetenen dezer stad belangrijke en vreugdevolle gebeurtenis heeft plaats gehad zal bij dezelven nog lang in zegenend aandenken blijven.