Handelingen

Dokkum, Bronlaan 12 - St. Bonifatiuskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: St. Bonifatiuskapel
Genootschap: Rooms-katholieke kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Dokkum
Adres: Bronlaan 12
Postcode: 9101VS
Sonneveld-index: 08851
Jaar ingebruikname: 1934
Architect: H.W. Valk
Huidige bestemming: Rooms-Katholieke kapel
Monument status: Rijksmonument 507094Geschiedenis

Dokkum, Bonifatiuskapel; jk 23-06-2012

Buitengewoon belangrijke, in Nederland unieke, R.K. openluchtkapel.

Bedevaartsplaats

Na de moord op Bonifatus en de 52 gezellen op 5 juni 754 werd Dokkum een van de Europese centra van de Bonifatius-cultus. Vanaf de 8e eeuw richtte de verering zich in nauwe onderlinge samenhang op het martelveld, een bron en de gedachteniskerk waar relieken van de heilige en zijn gezellen werden bewaard. In de late middeleeuwen hechtte de traditie van de zogenoemde stenen broden zich aan Dokkum en Bonifatius en werden in Dokkum stenen broden bewaard, getoond en vereerd. De cultus- en bedevaarttraditie heeft zowel perioden van verval en revitaliseringen gekend, alsmede wisselende concentratiepunten en locaties. Sleutelperioden zijn: de vroege en late middeleeuwen tot ca. 1580, de tweede helft van de 19e eeuw en de 20ste eeuw (vooral de jaren twintig en dertig, het herdenkingsjaar 1954, en de jaren 1990-1994). Vaste devotiepunten zijn anno 1997: het processiepark en de Bonifatiuskapel rond de bron die vanaf de 19e eeuw buiten het stadscentrum werd gesitueerd, en op de tweede plaats de parochiekerk waar de relieken en het stenen brood worden bewaard.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inleiding

De BEDEVAARTKAPEL naast het processiepark werd in 1933/34 pro-deo ontworpen door de architect H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch in Neo-Romaanse stijl. De openluchtkapel werd tussen 8 februari en 6 juli 1934 gebouwd door de firma N.V. Bredasche Betonbouw, die in het jaar eraan voorafgaande ook de restauratie van de parochiekerk uitvoerde. Op 5 juni 1934 werd door deken J.H. Vaas een zandstenen gedenksteen in een van de pijlers van het priesterkoor gemetseld. Het bouwmateriaal werd geleverd door de steenfabriek Schenkenschans bij Leeuwarden. De kapel biedt ruim 1600 zitplaatsen aan pelgrims. De open ingangspartij van de kapel werd in 1987 gewijzigd door een afsluiting van hout en doorzichtige kunststofpanelen. Bij het herstel van het processiepark werden de rondboogvensters aan de buitenzijde voorzien van traliewerk.

Omschrijving

Het symmetrische grondplan van de openluchtkapel bestaat uit een halve cirkel, waarin een processiegang is ondergebracht, met tussen de uiteinden van de omtreklijn een rechte afsluiting die de beide sacristieën met elkaar verbindt. De halve cirkel en de gang tussen beide sacristieën wordt onderbroken, respectievelijk door de toegangspartij en het priesterkoor, die in elkaars verlengde liggen. De entree is een driebogige toegangspoort met een T-vormige plattegrond en bestaat uit een lage zijpoorten aan weerszijden van de hoge middenpoort, die aan de achterzijde en haaks daarop is verlengd met een lichtbeuk met trekstangen. Aan beide wanden twee ronde vensters.

De buitenmuur rust op een betonvloer en heeft een gemetselde plint met een afgeschuinde lijst. De gevel is opgetrokken in gele en geel-rode bakstenen van een groot formaat. De bakstenen zijn in royaal gebruikte metselspecie gelegd en het metselwerk is niet nagevoegd. Het exterieur is horizontaal geleed door éénmaal versneden steunberen, belegd met dakpannen, en per travee twee kleine rondboogvensters met gekleurd glas-in-lood. De dakschilden zijn belegd met rode ongeglazuurde Hollandse pannen. Het tongewelf van de processiegang is geleed door stompe spitsboogvormige scheibogen die op uitkragingen aan de pijlers tussen de processiegang en de zitplaatsen voor de pelgrims rusten. De pijlers zijn onderling verbonden door segmentbogen. Op de uitkragingen van de muurpijlers steunen eveneens de muurstijlen met korbelen, van het luifeldak boven de zitplaatsen van de pelgrims. De luifel wordt aan de binnenzijde gestut door een houten standvink waaraan een kort luifeldak schorend op korbelen. Zowel de processiegang als het zitplaatsengedeelte hebben een ziende kap. Langs de muur staan eenvoudige houten zitbanken op gestapelde bakstenen. Onder de aankapping staan, in theateropstelling, geverniste houten banken met knielplanken. Het binnenterrein is niet overdekt en heeft een gazon. Het priesterkoor staat haaks op en wordt doorsneden door de gang tussen beide sacristieën. Het koor wordt overdekt door een hoog halfrond gewelf en een driezijdig gesloten schilddak, met op de nok een smeedijzeren kruis. In de halfronde koormuur zijn vijf rondboogvensters met gekleurd glas-in-lood. Het koor is bevloerd met ongeglazuurde plavuizen en ingericht met een hardstenen altaar waarboven een houten triomfkruis. Aan één van de pijlers hangt een klein bronzen luidklokje zonder opschrift; aan de voet van de standvinken zijn ijzeren vlaggestokhouders. Aan weerszijden van het koor zijn in de buitengevel van de gang twee rondboogdeuren. Eén van de sacristieën, die thans is ingericht als bidkapel, heeft vier vensters met glas-in-lood, voorstellend een jonge edelman met hond en een dame in middeleeuws kostuum, een monnik en een buste van de H. Bonifatius.

Waardering

De Bonifaciuskapel uit 1934 is van algemene cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde:

  • als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder van het katholieke réveil in de twintiger en dertiger jaren,
  • als bijzondere uitdrukking van een historisch-religieuze continuïteit nabij de zogeheten Bonifaciusbron,
  • vanwege de cultuurhistorische betekenis van de kapeltypologie in relatie tot de groeiende waardering in de dertiger jaren voor openlucht activiteiten, - als laat voorbeeld van de Neo-Romaanse stijl,
  • als hoofdonderdeel van een groter complex,
  • vanwege de hoge kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie van de kapel en het processiepark met de zogeheten Bonifaciusbron,
  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de bedevaartkapel, zowel van het exterieur als het interieur,
  • vanwege de zeer hoge esthetische kwaliteit van het ontwerp,
  • vanwege de hoge mate van typologische en functionele zeldzaamheid op provinciaal niveau.

Extrerne links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Pelgrimkapel