Handelingen

IJmuiden, Moerbergplantsoen (huidig) - Bethlehemskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethlehemskerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Velsen
Plaats: IJmuiden
Adres: Moerbergplantsoen (huidig)
Postcode:
Sonneveld-index: 06246
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Blitterswijk, W.van en Broeke, A.ten
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Ned. Hervormde Jeugdkerk. Karakteristieke kerk met dakruiter. Buiten gebruik 1942. Gesloopt door Duitse bezetters 1945. Dit was een architectonisch interessant complex. In 1956 is elders een nieuwe Bethlehemskerk gebouwd. Flentrop-orgel uit 1933. In 1960 met gewijzigd front en uitgebreide dispositie in de nieuwe Bethlehemskerk geplaatst.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 November 1929.

Gisteravond heeft de inwijding plaats gehad van de nieuwe jeugdkerk der Ned. Hervormde gemeente te IJmuiden, genaamd Bethlehemskerk. Tot dusver werden de jeugddiensten der Ned. Hervormde gemeente gehouden in het Koning Willemshuls, doch het toenemende bezoek maakte den bouw van een kerk noodzakelijk. Door ds. van Oostrom Soede, in 1925 naar Ned. Indië vertrokken, werd met het bijeenbrengen der benoodigde gelden begonnen, waarmede diens opvolger, ds. Dijckmeester, voortging. Belangrijke giften, waaronder een van ƒ 15.000, deden den kerkeraad dit voorjaar besluiten tot den bouw over te gaan. De kerk, die tevens dienst zal doen als wijkgebouw voor het nieuwe gedeelte van IJmuiden, is aan de James Wattstraat gebouwd naar de plannen van de architecten A. ten Broeke te IJmuiden en W. van Blitterswijk te Wageningen, door de aannemers gebrs. Wijker en van Duyn aldaar.

De bouwsom bedraagt o.g. f 50.000. De kerk is in kruisvorm met een kansel van baksteen, waarboven op een platform het orgel. Aan de achterzijde is een kleine gaanderij. De kapconstructie is zeer fraai en geleverd door N.E.M.A.H.O. te Doetinchem. De ramen zijn van gekleurd glas in lood. In de rechterzijbeuk ls een groot gebrandschilderd raam, een geschenk, waarop een jongen en een meisje een berg bestijgen, waarop het kruis blinkt, terwijl achter hen vele handen, voorstelling van den satan, naar hen grijpen. Rechts voor de kerk is een vergaderlokaal en rechts de kosterswoning. Achter de kerk is een groote vergaderzaal. Bij den inwijdingsdlenst was het kerkgebouw geheel bezet met genoodigden. Op den kansel hadden plaats genomen de pastor-loci, ds. L.W. Erdman en ds. H.J. Dijckmeester, sinds 27 October predikant te Arnhem. On het podium hadden verder plaats genomen de predikanten van IJmuiden-Oost en Velsen, ds. W. Kroese en ds. W.S. van Leeuwen, de heer Tj. Doevendans, jeugdouderling, en de heer B. Slikkerveer, ouderling-kerkvoogd. De dienst werd geleid door ds. Dijckmeester, die — nadat de heer Slikkerveer den kanselbijbel, geschenk van een gemeentelid, met het uitspreken van Jes. 40 : 8 had neergelegd — las Psalm 24 en Efeze 2 : 13 e.v. Na de kerkwijding volgde de geloofsbelijdenis, waarna ds. Dijckmeester een rede hield naar aanleiding van de woorden uit Psalm 27 : 4, gebeiteld m den gedenksteen in het kerkgebouw.

Vervolgens droeg spr. de kerk aan den kerkeraad over, waarbij spr. memoreerde dat het plan voor den bouw uitging van wijlen mevr. van Oostrom Soede—van Reenen. In 6 jaar is het plan verwezenlijkt, waartoe een steenenfonds veel bijdroeg. Spr. richtte woorden van dank tot de werkers van dit fonds, tot de bouwcommissie, de dames die vorstelijke giften hebben geschonken, en tot alle gevers, ook die van den kanselbijbel, de luldklok, enz. Spr. dankte ook den heer J.C. Dunnebier, wethouder van openbare werken, als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Velsen en de vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen, de architecten en aannemers.

Ds. L.W. Erdman aanvaardde het kerkgebouw namens den kerkeraad en noemde dezen dag een van groote beteekenis, van groei en bloei, van durf en perspectief. Deze kerk toch is eenig in ons vaderland, het is de eerste speciaal gebouwde jeugdkerk. Een kerk met schoonheid, stemming en wijding. Spr. richtte woorden van dank en groote erkentelijkheid tot ds. Dijckmeester, die zoo krachtig heeft geijverd voor de totstandkoming dezer kerk en die nu zijn arbeid te IJmuiden zoo schitterend bekroond zlet. Gesproken werd daarna nog door den heer Doevendans, jeugd-ouderling, waarop ds. Erdman met dankgebed sloot. Medewerking verleenden mevr. Dijckmeester—van Lennep, die eenige liederen van Bach zong, het kerkkoor der Ned. Herv. gemeente en het Jeugdkerkkoor.

  • Uit Het Vaderland, 13 December 1932.

Aan de firma H.W. Flentrop, orgelbouwers te Zaandam, is de bouw opgedragen van een electrisch pneumatisch orgel voor de Bethlehemskerk der Ned. Herv. Kerk te IJmuiden. De windladen, pneumatische kegelladen, met electrische relais, zijn geheel van Slavonisch eikenhout met beleg en pijpenroosters van Cuba-mahonie. De speeltafel is rein electrisch en is met een 30 meter lange kabel met het orgel verbonden. De speeltafel is beneden in de kerk opgesteld. Deze plaats is zeer gunstig te noemen met het oog op concerten welke veel in deze kerk gegeven worden. De organist kan nu zonder eenge moeite den dirigent zien en tevens den totaalklank van orgel en koor veel beter beoordeelen dan het geval zou zijn, indien de speeltafel direct bij het orgel stond.

Afbeeldingen