Handelingen

IJmuiden, Velserduinweg - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Velsen
Plaats: IJmuiden
Adres: Velserduinweg
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Reitsma, E.
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk van IJmuiden-Oost.

Dit was een zeer interessant kerkgebouw en een karakteristiek ontwerp van architect E. Reitsma. Reitsma was een architect van kleurrijke expressionistische kerken in onder meer Andijk, Kollum en Weesp (afgebrand).

Afgebroken in 1944, op last van de Duitse bezetter.

Later is in IJmuiden-Oost ter vervanging de Gereformeerde Bethelkerk gebouwd (die weer later ook is gesloopt)..

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 October 1929.

De nieuwe Gereformeerde Kerk te IJmuiden-Oost. Gisteravond in gebruik genomen.

Te IJmuiden is een nieuwe Gereformeerde kerk aan de Velserduinweg gisteravond in gebruik genomen. De kerk is van een zeer moderne constructie en vorm. Zij is eenige tientallen meters van den weg af gelegen. Voor de drie ingangen is een open hof, van boven overdekt met een balkon en van manshoogte af zijn er ramen van glas in lood. Aan de eene zijde is schuin naar voren de pastorie gelegen, aan de andere zijde is de kosterswoning.

Van binnen is het kerkgebouw tot aan den kap achthoekig, gebouwd van hardovensteen, met in de hoeken kleine uitstekende deelen van beton en boven het spreekgestoelte een groot klankbord van beton. De tweezijdige hooge kap van gebeitst hout heeft aan iedere zijde der raamvlakken over bijkans de geheele lengte der kapconstructie. Eigenlijk is het een dubbele kap, met aan de buitenzijde wit glas; die bij dag veel licht en zon toelaten, dat echter door het gekleurde glas in lood der ramen aan de binnenzijde wordt getemperd. Bij avond zijn het de electrische lampen tusschen het glas der acht ramen, die een zeer bijzondere verlichting geven, waartoe nog bijdragen de lampen in de eveneens door gekleurd glas in lood afgesloten muurvlakken ter weerszijden van het spreekgestoelte. Ook dit spreekgestoelte maakt een bijzonderen indruk, omdat het geheel rood geschilderd is. Achter het kerkgebouw zijn de consistoriekamer en een vergaderlokaal gelegen, terwijl aan de Zuidzijde een rechtvlakkige toren het geheel voltooid (sic).

Dit zeer eigenaardige en moderne kerkgebouw, gebouwd naar de plannen van den architect H. Reitsma te Groningen, werd gisteravond in gebruik genomen. De belangstelling was zoo groot, dat lang niet allen een plaats konden krijgen. De pastor-loci, ds H. Holtrop, hield een toespraak, waarin hij er aan herinnerde, dat in Velsen de doleantie in 1888 tot stand kwam, onder leiding van ds A. van Loon te Amsterdam. Toen waren er 90 leden. Thans tellen de Gereformeerde kerken van IJmuiden, IJmuiden-Oost en Velsen ruim 3000 leden. Velseroord, thans IJmuiden-Oost was de bakermat van het Gereformeerd kerkelijk leven. Maar later verplaatste alles zich meer naar IJmuiden, waar in 1903 de kerk aan de Wilhelminakade met 1200 zitplaatsen werd gebouwd. In 1917 kreeg Velseroord echter een eigen Gereformeerde kerk, doch men bleef in het door een gemeentelid in 1909 gebouwde kerkgebouw in de Willibrordstraat, dat werd gehuurd. De sterke groei maakte echter de stichting van een nieuw kerkgebouw noodzakelijk, en daarbij is veel offervaardlgheid betoond. Ds Holtrop aanvaardde het kerkgebouw in den naam van God en sprak vervolgens naar aanleiding van 1 Kron. 22 : 1. Namens de Kerkeraad bood ouderling A. Lameris een fraaien kanselbijbel aan. Gelukwenschen werden vervolgens gesproken namens de classis Haarlem door dr. D. J. van Katwijk te Velsen, namens de genabuurde kerken door ds. R.J. v.d. Meulen te IJmuiden, door ds. W. Breukelaar van Santpoort, door ds. G. Wissink van Zwammerdam, den eersten Gereformeerden predikant van IJmuiden-Oosten en door den heer G. Apchron, vroeger ouderling. Aanwezig was ook ds. J.D. Boerkoel van Watergraafsmeer.

Afbeelding