Handelingen

Kerkdriel, Kerkstraat - Oude Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oude Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Maasdriel
Plaats: Kerkdriel
Adres: De Hohorst
Postcode:
Inventarisatienummer: 11735
Jaar ingebruikname: 15e/16e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest

Geschiedenis

Door oorlogshandelingen verwoest op 23 april 1945. Vervangen.

In de media

Uit Nieuwe Tilburgsche Courant, 12 Mei 1937.

DE SCHEEVE TOREN VAN KERKDRIEL: Concurrentie voor Pisa! Prachtig oud kerkje, dat noodig herstel behoeft.

De vergelijking tusschen het beroemde Pisa en het nederige Kerkdriel moge in alle opzichten mank gaan, ten opzichte van één ding is zij mogelijk. Beide plaatsen bezitten een scheeven toren. Pisa is er beroemd door geworden. Van den Kerkdrielschen toren is het bestaan slechts aan weinigen bekend. Zoo gevaarlijk echter helt het leien dak, dat de belangstellende bevreesd is de spits ieder oogenblik aan zijn voeten te vinden. Met ontzag ziet de bezoeker naar de spits, waarvan de oudste dorpsbewoner hem slechts vertellen kan, dat hij haar nooit anders gekend heeft. Het is onbegrijpelijk hoe een dergelijk krom bouwsel de stormen, die soms over het vlakke land waaien, kan weerstaan. Onbegrijpelijk, zoolang men niet weet, dat de bouwmeester, jaren her, voor den toren slechts uitgelezen eiken balken gebruikte, die zoo krom trokken, dat het wel lijkt of de torenspits bij het geringste windzuchtje zal afknappen. Men maakt zich in Kerkdriel dan ook geen zorgen over den krommen toren. Men ziet er slechts uit naar echtelieden, met zoo reine zielen, dat de spits, als zij de kerk betreden, weer recht zal trekken. Want de oude dorpsbewoner zal den bezoeker ook vertellen, dat de toren krom trok, toen twee echtelieden een leugen zeiden in de kerk.

De kerk, die door dezen toren gesierd wordt, is omstreeks het jaar elfhonderd gebouwd. Het moet een buitengewoon mooie kerk geweest zijn. Vaag en gebladderd zijn er nog fresco's in de plafonds te ontdekken in het niet meer gebruikte gedeelte van de kerk. Jammer genoeg werd het schip, waarin thans de kerkdiensten worden gehouden, van een nieuw en veel lager gelegen plafond voorzien. Of boven het nieuwe plafond nog schilderingen zijn te vinden, kon men ons niet vertellen. Wel vonden wij op een der zolders boven het schip nog vage schilderingen op de muren, zoodat het wel zeker is, dat de geheele kerk beschilderd is geweest. Helaas is er veel aan het gebouw vertimmerd en verknoeid. Het water heeft overal zijn vernielend werk verricht. Uit voorzorg zijn kort geleden groote brokken steen uit den prachtigen massieven toren verwijderd, omdat zij gevaar opleverden voor de kerkgangers. Zijn er nog resten van vroege Christelijke kunst onder de kalklagen verborgen, dan bestaat de kans, dat zij nu voorgoed door het indringende water vernield worden.

Afbeeldingen