Handelingen

Naarden, Turfpoortstraat - Vitus (1835 - 1911)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Vitus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Naarden
Adres: Turfpoortstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 05915
Jaar ingebruikname: 1835
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Verving een noodkerkje. Vergroot 1866.

Buiten gebruik 1911, toen de huidige Sint-Vituskerk in gebruik werd genomen.

In de media

  • Uit Bredasche Courant, 24 Juni 1837.

Uit Naarden schrijft men dat zoo de Roomsch Katholijke gemeente aldaar, niet lang geleden, op het aangenaamst verblijd was geworden door de oprigting van een prachtig Katholijk kerkgebouw, haar godsdienstig gevoel thans nog meer was opgewekt door het bezit van het orgel hetwelk den 15 dezer aldaar plegtig is ingewijd. Dit fraaije kunstgewrocht, bij deze gelegenheid door eene zeer bekwame hand bespeeld, deed den maker, den heer H.D. Lindsen, orgelmaker te Utrecht, door het vervaardigen van onderscheidene orgels, reeds gunstig bekend, de algemeene goedkeuring, zoo wel van pastoor en kerkbestuur, als van de bij die plegtigheid aanwezig zijnde toonkunstenaren, wegdragen. De burgerlijke en militaire autoriteiten hebben deze plegtigheid met hunne tegenwoordigheid vereerd.

Afbeeldingen