Handelingen

Papendrecht, Kerkbuurt 78 - Grote Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Papendrecht
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Papendrecht
Plaats: Papendrecht
Adres: Kerkbuurt 80
Postcode: 3354XK
Inventarisatienummer: 02872
Jaar ingebruikname: 1891
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 46814 (klok)

Geschiedenis

Verving kerk uit 1745. Verbouwd in 1929, toen is ook een nieuwe toren gebouwd.

De Gemeenteraad heeft ingestemd met het plan de huidige toren van de Ned. Hervormde Grote Kerk af te breken en ervoor in de plaats een nieuwe te bouwen met een spits, zoals in 1891 geplaatst. Op 31 maart 2003 is een begin gemaakt met de sloop van de toren. September 2003 is de kerk van een nieuwe toren voorzien en op 19 januari 2004 is deze door de burgerlijke overheid overgedragen aan de Hervormde gemeente. Hierdoor is het aanzien van de kerk weer zoals in 1891.

Monumentomschrijving Rijksdienst

In de toren van de N.H. kerk, die zelf niet beschermd wordt, bevindt zich een belangrijke historische luidklok, daterend uit de veertiende eeuw, diameter 82,5 cm.

Orgel

Het orgel is in 1923 gebouwd door de firma G.F. Steinmeyer & Cie. (Oettingen). In 1958 maakt de firma B. Pels & Zoon (Alkmaar) de tractuur van het pedaal elektro-pneumatisch en wijzigt de dispositie. Een restauratie vindt plaats in 1983 door de firma Pels & Van Leeuwen (’s-Hertogenbosch), waarbij windladen en tractuur worden vernieuwd en de intonatie wordt herzien. In samenwerking met de architect is tevens een nieuw front gerealiseerd. Adviseur is A. Fonteijn (Rotterdam).

02872 Papendrecht PKN. Hervormd grote kerk met nw toren 1929 Kerkbuurt 80 ZH..jpg

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 December 1929.

Het nieuwe Ned. Herv. kerkgebouw te Papendrecht.

De restauratie en de inwijding

Door den sterken groei dezer gemeente en het steeds toenemend kerkbezoek deed zich de laatste jaren het gebrek aan plaatsen in de Ned. Her. kerk nopend gevoelen.

Om hieraan een einde te maken is het vorig jaar een bouwcommissie benoemd met de opdracht afdoende voorstellen te doen ter dezer zake. De commissie droeg aan de architecten Bakker en Van Herwijnen van Dordrecht op, plannen voor vergrooting van het kerkgebouw te ontwerpen. Spoedig werd aan die opdracht voldaan en algemeen was de waardeering der commissie voor de bekwaamheid en den ijver, waarmede een oplossing werd gevonden. Genoemde architecten hebben aan beide zijden der kerk een zijbeuk aangebouwd, die elk honderd plaatsen bevat. Het orgel werd van de Zuid- naar de Noordzijde verplaatst boven het preekgestoelte, waardoor op de galerij een veertigtal plaatsen werden gewonnen. Verder werd een ruim podium gebouwd met plaatsruimte voor den preekstoel en banken van ouderlingen en diakenen. Achter de kerk, aan de noordzijde dus, werd een kerkeraadkamer en catechisatielokaal aangebouwd, waarvan het laatste een 80-tal leerllngen kan bevatten en dat tevens kan worden vergroot door wegneming van de opklapbare deuren, welke de verbinding met de kerkeraadskamer vormen. Verder werden nog enkele kleinere kamers aangebouwd. De oude kerk had te veel licht: het was een interieur zonder eenige bekoring of poëzie. Bij de verbouwing is dit alles veranderd. De verlichting is tot op juiste verhoudingen teruggebracht en heeft warmte en innigheid verkregen door glas in lood vensters, waarin een eenvoudig, gevoelig motief is aangebracht. De banken zijn alle vernieuwd. De zijbeuken zijn met een houten tongewelf afgedekt.

De banken zijn amphitheatersgewijze opgebouwd. Hier is een Protestantsch kerkinterieur verkregen, dat zich bij het karakter der gemeente volkomen aansluit en niet gemakkelijk valt te overtreffen. De oude kerk bevat geen toren: wat hiervoor dienst deed was slechts een soort dakrulter, die bovendien nog in bouwvalligen staat verkeerde. Om ook hierin afdoende verbetering te brengen, werd door het gemeentebestuur dit jaar besloten een gemeente-toren te bouwen bij de kerk. Ingenieur Arie Visser te Papendrecht heeft voor dezen toren een ontwerp vervaardigd, bestaande uit een eenvoudigen, strengen baksteenbouw in overeenstemming met de sobere, stemmige kerk-architectuur, het dijklandschap en vooral het drukke verkeer op de breede rivier aan den voet van den toren.

Zondagavond nu is het gerestaureerde kerkgebouw onder groote belangstelling van de gemeente in gebruik genomen. De kerk was tot in alle hoeken bezet. De pastor-loci, ds. M. Ottevanger, hield een herdenkingsrede naar aanleiding van Joh. 10 vers 22 en 23. Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door de heeren A. Sneep, vertegenw. der Synode en Prov. Kerkbestuur, ds. Ten Bokkel Huinink voor het class. bestuur, ds. van Santen voor den ring Sliedrecht, ds. J.H. van der Wal, oud-predikant van Papendrecht en den heer P. van Rees, burgemeester. Aan het slot zong de gemeente twee coupletten van het Wilhelmus. Burg. Van Rees deelde mede, dat de Prins der Nederlanden, evenals de Koningin-Moeder en Prinses Juliana dit reeds gedaan hebben, een gift heeft toegezegd voor de kosten van de restaureering van het kerkgebouw.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur