Handelingen

Posterholt, Hoofdstraat 72 - Matthias (1772 - 1878)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Matthias
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Roerdalen
Plaats: Posterholt
Adres: Hoofdstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 17635
Jaar ingebruikname: 1772
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van de kerk uit 1491.

Gesloopt 1878, toen vervangen door een nieuw kerkgebouw..

In de media

Uit Algemeen Handelsblad, 30 November 1846.

Voor eenige dagen is in de Catholijke kerk alhier een nieuw orgel geplaatst geworden, hetwelk de aandacht der kenners en liefhebbers verdient. Dit fraaije orgel doet de dienst van twee orgels; namelijk van een groot orgel en van een positief of klein-orgel; het heeft slechts een klavier een abstractuur-regeerwerk en eene wind of kunstlade; men kan daarbij de registers uit het groot-orgel in het Positief en ook omgekeerd trekken, dezelve afsluiten en ook wederom doen werken, zonder deze registers te toucheren; op dezelfde wijze kan men eensklaps piano's en forto's (sic) uitvoeren; met een woord, alles op eene zeer gemakkelijke wijze aanwenden. Bij dit orgel is slechts een door den vervaardiger uitgevonden blaasbalg, welke door zijn windhouden de dienst van drie andere gewoone blaasbalgen doet. Hij wordt op zulk eene gemakkelijke wijze, zonder geluid, om geene stoornis tegeven, in werking gebragt, dat men hiertoe een kind van 8 tot 10 jaren kan gebruiken. Hij is overigens voorzien van een door den vervaardiger uitgevonden zeer kunstmatig mechaniek op eene geheel andere wijze daargesteld, dan het tot hiertoe gebruikelijke, hetwelk het doel hoegenaamd niet bereikte, door welk mechaniek de wind van het begin tot het einde, te weten steeds gelijkvormig, sterk in graad gehouden wordt. Men verzekert, dat de vervaardiger voornemens is, een brevet te vragen voor deze belangrijke uitvindingen, door welke de veelheid der blaasbalgen die met veel moeite en groot geraas in werking gebragt werden en waartoe dikwijls 2, 3 en zelfs meerdere sterke personen vereischt worden verminderd is op eenen blaasbalg, voorzien vau eenen ventiregulateur dezer nieuwe uitvinding en met alle mogelijke gemakkelijkheid door een kind in werking gebragt. Men moet bekennen, dat al de bedoelde werken zeer fraai, kunstmatig en uiterst keurig door eene bekwame hand daargesteld zijnde, veel eer aan den vervaardiger doen, die daardoor met regt onder de kundige en kunstvlijtige artisten mag gerangschikt worden. De vervaardiger is onze landgenoot de Heer Hendrik Louvigny, zoon, kerk- en cylinder-orgelmaker te Roermond. Om de talenten van dezen jongen kunstenaar te huldigen, hebben verscheidene leden van de groote harmonie en van het gezelschap der Fanfaren van Roermond, waarvan de Heer Louvigny een der werkende medeleden is, alhier op gisteren eene mis met vol orkest uitgevoerd.

Afbeeldingen