Handelingen

Terwolde, Molenweg 2 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk (Cosmas en Damianus)
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Terwolde
Provincie: Gelderland
Gemeente: Voorst
Plaats: Terwolde
Adres: Molenweg 2
Postcode: 8431HN
Inventarisatienummer: 12215
Jaar ingebruikname: 15 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38072

Geschiedenis

Hervormde kerk. Laatgotisch gebouw, bestaande uit een schip en 5/8 gesloten koor met kruisribgewelven, een oudere noordelijke zijbeuk met koepelgewelven, waarschijnlijk 14de eeuw, en in het verlengde van deze beuk een sacristie met kruisribgewelf. Muurschilderingen laat 15de eeuw o.a. apostelen en heiligen vervaardigd door Ewolt van Delft, sacramentsbeschildering. Tot de inventaris behoren o.a. een zandstenen, gotische doopvont, eiken banken met snijwerk, 17de eeuw. Restauratie van de toren gereed in 1967. Orgel met Hoofdwerk en Onderpositief, in 1827 als eerste orgel zelfstandig gemaakt door C.F.A. Naber.

Toren der Herv. Kerk. Zwaar aangelegd bakstenen bouwwerk op rechthoekige plattegrond met als bekroning een zadeldak tussen puntgevels, waarschijnlijk 14e eeuw. Traptoren met gemetselde spits. Over de benedenruimte van de toren een graatgewelf. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan een van H. ter Horst, 1636, diam. 79 cm. en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1910, nr. 374, is buiten gebruik gesteld.

In de media

Uit Arnhemsche Courant, 29 September 1827.

De dag van heden was voor de Hervormde gemeente alhier een ware feestdag. Op denzelven werd het fraaije orgel, hetwelk de heer Gerrit Noordink, voormalig koopman te Deventer (welke in deze gemeente een landgoed bezit), aan ons heeft ten geschenke gegeven, op eene gepaste wijze tot de dienst des Allerhoogsten ingewijd. Bij vrijwilligen afstand van onzen leeraar, den weleerwaarden en zeer geleerden heer B.J. Dibbetz, werd de inwijdingsrede gehouden door den behuwd neef van den heer Noordink, den weleerwaarden en zeer geleerden heer H.W. de Wilde, predikant te Spankeren en Dieren, die, na eene gepaste inleiding over het heugelijke van dezen dag, ons, naar aanleiding van Ps. 103 vs. 2, bepaalde bij de groote weldaden, welke wij allen dagelijks van God ontvangen, en onze verpligting om hem daarvoor als redelijke wezens, die daartoe het vermogen hebben, te loven, terwijl zijn weleerwaarde ons ten dien einde het orgel als een zeer geschikt middel aanprees, en ons voorts in het toepasselijk gedeelte zijner rede opwekte tot een ijverig gebruik maken van de openbare godsdienst, tot vreugde en blijdschap van den mildadigen gever van het orgel, en onzen waardigen leeraar niet alleen, maar meer nog tot dankbaarheid jegens God onzen Schepper en Weldoener. Dit schoone pronkstuk werd vervaardigd door den heer C.F.A. Naber, orgelmaker te Deventer, die niets heeft gespaard, om hetzelve zoo wel inwendig als uitwendig eene volkomenheid te geven, welke niets te wenschen overlaat.

Het werd naauwkeurig geëxamineerd en bij gelegenheid der inwijding bespeeld door de bekwame hand van den heer van der Dussen, organist van de Bovenkerk te Kampen, die zijne taak op eene uitmuntende wijze volvoerde, en daardoor op nieuw proeven gaf van dat verheven kunsttalent, waardoor Zijn Ed. reeds lang van eene gunstige zijde is bekend geweest. In den namiddag van dezen dag werden wij door Zijn Ed. onthaald op een keurig orgel-concert, hetwelk, en door de kenze der stukken, en door het meesterlijke der uitvoering, ieders verwachting verre overtrof.

Allen keerden, na den afloop van déze plegtigheid, uitermate voldaan naar huis terug, en zegenden hem, die, met het edelste doel bezield, vrijwillig zulk een aanmerkelijk deel van zijn vermogen wilde opofferen, tot verhooging van het geluk eener gemeente, waarop Zijn Ed. tot hiertoe geene bijzondere betrekking had.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur