Handelingen

Utrecht, Winterboeidreef 2 - Emmaüs / Cleophas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Emmaüs / Cleophas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Winterboeidreef 2
Postcode: 3561HX
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1967
Architect: Kraaijvanger, Bureau
Huidige bestemming: moskee
Monument status: geen

Geschiedenis

In 1967 werd de R.K. Emmaüskerk gebouwd, een interessante moderne kerk zonder toren, in de noordelijke uitbreidingswijk Overvecht..

Deze kerk is in 1984 gesloten en voor 2,5 miljoen gulden verkocht aan de Marokkaanse Islamitische gemeenschap.

De kerk is verbouwd tot moskee en is nu de Omar Al Farouk moskee.

De R.K. Emmaüsparochie vond in 1984 onderdak in de PKN Johanneskerk aan de Moezeldreef.

Geschiedenis (vervolg) De Emmaus kerk

De Emmauskerk is ontworpen door architectenbureau Kraayvanger uit Rotterdam, in het bijzonder door architect J.P.I. Maas. De bouw werd uitgevoerd door aannemingsbedrijf A. Huurdeman uit Amersfoort. De opdracht tot de bouw werd gegeven door het kerkbestuur bestaande uit Pastoor W. Span, de door de bisschop benoemde bouwpastoor, en de heren J.W.H.M. Feyen en A.M.Th.H. v.d. Brink. De eerste paal van de in totaal 97 voor de kerk aan de Winterboeidreef werd geslagen op maandag 29 augustus 1966 om 10.15 uur in aanwezigheid van Pastoor C. Roebbers (pastor Span had zich om gezondheidsredenen teruggetrokken) en diverse belangstellenden. De plechtige plaatsing van de hoeksteen gebeurde op zaterdag 19 november 1966 onder belangstelling van vele parochianen. De hoeksteen bevatte de tekst uit psalm 118: "De steen die de bouwlieden hebben verworpen is juist de hoeksteen geworden". De kerk had 750 zitplaatsen.

De plechtige inwijding van de kerk door Bernardus Kardinaal Alfrink vond op 23 september 1967 plaats. De kerk werd toegewijd aan de H. Cleophas, een van de Emmausgangers, en zou de naam gaan dragen van Emmauskerk. De parochie ging van start met een kerkbestuur oude stijl, waarbij we naast de pastoor de namen tegenkomen van de heren A.M.Th.H. v.d. Brink, aannemer, W.H.M. de Graaf en W.J. Vergeer, destijds wethouder van Utrecht en later ook de heer N,G.A, van Maarseveen, leraar. Daarnaast kwamen vanaf oktober 1963 ook maandelijks de dreefhoofden voor overleg bijeen. Deze wijkvertegenwoordigers kunnen beschouwd worden als voorloper van de parochieraad.

Op 11 november 1981 moest helaas worden besloten tot verkoop van de Emmauskerk omdat de draagkracht van de gemeenschap onvoldoende bleek om dit kerkgebouw in stand te houden. De verkoop van de kerk vond plaats in december 1982 en op 9 januari 1983 hielden wij er onze laatste viering van de H. Eucharistie. Zij werd eigendom van de Islamitische Gemeenschap die hierin een moskee zou vestigen onder de naam "El Sunna". De Emmausparochie bleef wel bestaan. Zij mocht voor haar vieringen gebruik maken van het Johannescentrum, waar al een goede band mee bestond, en die in de jaren die volgden hechter werd. Daar ontstond ook een sterke oecumenische geloofsgemeenschap.

De Emmaus parochie heeft verschillende priesters gehad. Het begon met kapelaan Span die door het bisdom werd aangesteld als bouwpastoor. Hij kreeg in 1964 steun van kapelaan C. Verweij, maar moest om gezondheidsredenen eind 1964 stoppen. Hij werd opgevolgd door pastor C. Roebbers. In september 1965 vertrok ook kapelaan Verweij, maar de Emmaus kreeg eind dat jaar pater W. Hofstede. Daarvoor was ook pater “Chrisje” Houben erbij gekomen. Deze is weggegaan in 1971. Hij werd godsdienstleraar van College De Klop. In 1973 vertrok pastor Roebbers. Hij werd in 1974 opgevolgd door Th. van de Beld. 1976 was het jaar dat pastor Hofstede wegging, maar ook het jaar dat Peter van Kessel binnenkwam. Deze werd jeugdpastor voor geheel Overvecht. Door het vertrek van pastor van de Beld eind 1979 werd de Emmaus priesterloos. Hulp werd geboden door de priesters van de andere twee kerken van Overvecht en door dr. P. Rentinck. Een vaste priester werd weer verkregen in 1985, toen pastor Th. de Groot er kwam.

  • (Bron: website parochie St. Rafaël )

Afbeeldingen