Handelingen

Velp, Basilius van Bruggelaan 4 - Kerk Capucijnenklooster Emmaüs

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Emmaüs - Capucijnenklooster
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Land van Cuijk
Plaats: Velp
Adres: Basilius van Bruggelaan 4
Postcode: 5363VA
Sonneveld-index: 08486
Jaar ingebruikname: 1733
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 17331


opname 1989 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar.
opname 31-05-2003 JvN
opname 31-05-2003 JvN

Monumentomschrijving Rijksdienst

Gaaf bewaarde barokke kloosterkerk met dakruiter.

Capucijnenklooster Emmaüs. Gaaf bewaard klooster, gesticht in 1645, bestaande uit drie om een vlak gedekte kloostergang gelegen vleugels, blijkens jaarankers uit 1718.

De kapel, waarvan het lage, gewelfde achtergedeelte tot de bouw van 1718 behoort, en als paterskoor afgesloten is, en het schip een vergroting uit 1733 is, waarvan de voorgevel een oudere steen met als "salve-garde" het wapen van Karel Philips van de Pfaltz Neuburg, heer van Megen en Ravenstein bevat, met het jaartal 1663; daarboven een nis met omlijsting en fronton van natuursteen (blijkbaar uit 1663) waarin een stenen beeld van de Moeder Gods uit omstreeks 1700.

In de geveltop een jaarsteen; 1733. Het schip is overdekt met stucgewelven uit 1846; het hoofdaltaar en de zij-altaren, alle drie van hout, dagtekenen uit XVII B (wellicht eveneens 1663); het hoofdaltaar, met draaiend tabernakel, wordt bekroond door een groep van de Emmaüsgangers, bevat de wapens van de heer van Boxmeer, Frans Willem van Hohenzollern en zijn vrouw Maria Catharina van Waldburg-Zeil, en een schilderij op doek: H. Familie, H. Johannes en H. Elisabeth.

In de zij-altaren schilderijen met St. Antonius en St. Franciscus. Houten preekstoel uit XVII B. In de kapel verscheidene XVIIIe eeuwse grafzerken en wapenborden.

(In het klooster een interessante verzameling oudheden, waaronder XVIIe en XVIIIe eeuwse houten beelden, twee natuurstenen reliefs (XVI c): kruisiging en geseling; twee beschilderde vleugels van verschillende veelluiken waarvan een 1616 gedateerd; XVIe en XVIIe eeuwse schilderijen in spreekkamer en refter XVIIe eeuws meubilair: eiken kisten, een kast).

In de kloostertuin een kapel uit 1670; klein gebouwtje met smalle gewelfde middenruimte waarin een altaar, ter weerszijden een vertrek voor pater die pestlijders verzorgde.

Monumentomschrijving Rijksdienst Kloostervleugel

Het oudste deel van het klooster bestaat uit een haaks op de straat gelegen langgerekte KLOOSTERVLEUGEL, waarvan de eerste steen op 6 juni 1860 door de deken en de burgemeester van Velp is gelegd. Het gebouw grenst de oostelijke zijde van de kloosterhof af. Het gebouw bevat onder meer de refter en zustercellen. Het werd voltooid op 15 oktober 1861.

Beschrijving

De drielaags vleugel heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een schilddak, belegd met geschubde lei in Maasdekking. Zowel de straat- als de achtergevel tellen drie vensterassen, hebben een gepleisterde plint en zijn opgetrokken in handvorm baksteen en worden afgesloten met een tand- en een muizetandlijst.De openslaande vensters hebben hardstenen dorpels, bovenlichten en een asymmetrische roedenverdeling. De borstweringen van de vensters zijn met siermetselwerk uitgevoerd. Oorspronkelijk telden de oostelijke en westelijke gevels van het gebouw tien vensterassen. Door de aanbouw van de vleugels (2) en (6) zijn deze nog maar gedeeltelijk in het zicht.

Van belang is dat onder dit deel van het klooster een reeks met oude, met bakstenen graatgewelven overkluisde kelders van het voormalige kasteel nog aanwezig zijn. Boven de kelders is op de begane grond, grenzend aan de binnenhof, een over de gehele lengte van het gebouw lopende gang, met aan de noord-oostelijke en zuidwestelijke zijde een trappenhal.

Waardering

Het kloostergebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de negentiende eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het contemplatieve klooster. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, het bijzondere materiaalgebruik en de sobere ornamentiek en is tevens van belang vanwege de aanwezigheid van oudere kasteelresten. Het heeft ensemblewaarden vanwege de samenhang van klooster, kapel, tuin en economiegebouwen. Het is tevens van belang in samenhang met de gaafheid van de omgeving, waar ook het reeds eerder beschermde kapucijnenklooster is gelegen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur