Handelingen

Venlo, Maagdenbergweg 21 - Jozef Arbeider

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jozef Arbeider
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Venlo
Plaats: Venlo
Adres: Maagdenbergweg 21
Postcode: 5915CN
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Rijven, H.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Bescheiden, tamelijk onopvallende, neoromaanse zaalkerk zonder toren, wel met dakruiter.

Paterskerk, door oorlogshandelingen beschadigd 1945, daarna hersteld.

Buiten gebruik gesteld 1 juli 2012.

In de media

Van de site van het Bisdom Roermond d.d. 14-06-2012

Onttrekking twee Venlose kerken aan eredienst. De parochiekerk H. Lambertus in Blerick en de parochiekerk H. Jozef in de Venlose wijk Maagdenberg worden met ingang van respectievelijk 17 juni en 1 juli 2012 aan de eredienst onttrokken. Zoals bepaald in het kerkelijk wetboek werd het besluit door de bisschop genomen na overleg met de pastoor van de betreffende parochie in Blerick, met de pastoor-deken van Venlo, alsmede met de kerkbesturen van beide parochies. Ook werd, zoals voorgeschreven, voor de parochianen een hoorzitting gehouden en werd de priesterraad omtrent de besluiten ingelicht en gehoord.

Het besluit is genomen gezien het feit dat door de ontkerkelijking en verandering in de bevolkingssamenstelling de kerkelijke en demografische situatie in de parochies van Blerick, alsmede het cluster Venlo-Oost wezenlijk veranderd is, gezien het feit dat de vieringen in de genoemde parochiekerken al geruime tijd onvoldoende werden bezocht, gezien het afnemend draagvlak en omdat het niet gerechtvaardigd is te verwachten dat de parochiegemeenschappen nog mogelijkheden hebben om naar een redelijke levensvatbaarheid uit te groeien, alsmede gezien het ontbreken van voldoende financiën voor personeelskosten, onderhoud van de kerkgebouwen en het aanleggen van reserves.

Omdat er in de voorafgaande tijd door federatievorming reeds bestuurlijke en pastorale samenwerking tot stand is gekomen tussen de parochies H. Lambertus te Blerick enerzijds en de H. Antonius van Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan Kolbe, H. Johannes de Doper. Onbevlekt Hart van Maria (Boekend) en H. Jozef (Hout) anderzijds, kan de pastorale zorg voor de gelovigen van de Lambertusparochie gegarandeerd worden.

Daar er in de voorafgaande tijd door clustervorming reeds bestuurlijke en pastorale samenwerking tot stand is gekomen tussen de parochie H. Jozef enerzijds en de Venlose parochies H. Familie en H. Geest en Joannes Bosco anderzijds kan ook de pastorale zorg voor de gelovigen van Maagdenberg gegarandeerd worden.

Van de in de kerkgebouwen aanwezige kunstvoorwerpen wordt een rapport opgemaakt en bij de herbestemming van deze voorwerpen geldt artikel 53 van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Over de verdere bestemming van goederen, waaronder de kerkgebouwen, wordt door de respectievelijke kerkbesturen in overleg met het bisdom beslist.

Afbeeldingen