Handelingen

Wageningen, Ritzema Bosweg 18 - Bevrijdingskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bevrijdingskerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Wageningen
Plaats: Wageningen
Adres: Ritzema Bosweg 18
Postcode: 6703AX
Inventarisatienummer: 12360
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: Boeyinga, B.T.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Karakteristieke Boeyingakerk met dakruiter.

Sinds 2000 wordt de kerk ook verhuurd aan de Vineyardgemeente, die daar op zondagmiddag bijeenkomsten houdt.

In de media

Uit Het Vaderland, 5 September 1936.

De Minister van Sociale Zaken heeft inlichtingen verstrekt op het adres van ir P.A. van den Ban te Wageningen, houdende verzoek te willen bevorderen, dat bij den bouw van een kerkgebouw, met aanhoorigheden, der Geref. gemeente aldaar de wettelijke voorschriften worden nageleefd, althans de buiten de rooilijn tot stand gebrachte gedeelten van het kerkgebouw worden verwijderd.

De minister schrijft o.m.: „De klacht van adressant betreft een gebouw (kerk met aanhoorigheden), dat is opgericht met vergunning van B. en W. van Wageningen, tegen wier besluit tot het verleenen van de vergunning, volgens de Woningwet geen beroep openstond, ook niet voor de omwonenden. Schorsing van dat besluit werd voorgesteld door Ged. Staten van Gelderland, die later adviseerden tot vernietiging, een en ander nadat de vergunning was uitgereikt en met den bouw was begonnen. Met het oog o.m. op laatstbedoelde omstandigheid zag zijn ambtsvoorganger af van tusschenkomst. Deze beslissing is medegedeeld aan Ged. Staten, tot wie ir. van den Ban zich te voren had gewend. Dat op diens, later ontvangen, verzoek om vernietiging niet, althans niet formeel, is beschikt is toe te schrijven aan misverstand. Ik merk nochtans op, dat adressant geen recht had op een beschikking, als ware er beroep krachtens de wet

Wat de feiten betreft, zij nog gewezen op het volgende. Afgezien van bepalingen, waarvan B. en W. vrijstelling hebben verleend krachtens uitdrukkelijke aan hen voorbehouden bevoegdheid, voldeed het onderwerpelijk bouwplan niet aan voorschriften nopens achtergevelrooilijnen en open ruimte achter gebouwen. Aan de voornaamste strekking van laatstbedoelde voorschriften, nl. toetreding van licht en lucht te verzekeren tot den achterkant van gebouwen, is echter, blijkens het onderzoek, niet te kort gedaan, met name ook niet ten aanzien van het perceel van ir. van den Ban, dat door een weg van de kerk is gescheiden. De in het adres bedoelde vermindering van woongerief, — op het stuk van uitzicht en aangenaam gebruik van tuinen — rechtvaardigt naar ik meen, niet het nemen van maatregelen, die eventueel zouden leiden tot geheele of gedeeltelijke afbraak van hetgeen is gebouwd met vergunning van het bevoegde gezag".

Orgel

Het orgel is in 1961 gebouwd door A.H. de Graaf (Ede). Daarbij is gebruik gemaakt van materialen uit het vorige orgel van deze kerk, dat in 1930 gebouwd was door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam).

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Sesquialter 2⅔' 2 sterk, vanaf c - Mixtuur 1⅓' 5 sterk - Trompet 8'.
  • Bovenwerk (manuaal 2): Gedekt 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Gemshoorn 2' - Quint 1⅓' - Scherp 1' 4 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' - Bourdon 8' (unit) - Octaaf 4' (unit) - Fagot 16'.
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.

Elektro-pneumatische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur