Handelingen

Wezep, Zuiderzeestraatweg 503 - Morgenster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Gelderland
Gemeente: Oldebroek
Plaats: Wezep
Adres: Zuiderzeestraatweg 503
Postcode: 8091CN
Sonneveld-index: 12417 12422
Jaar ingebruikname:
Architect: M. van Veen
Huidige bestemming: Nederlands Gereformeerde Kerk
Monument status: geenGeschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Karakteristiek kerkgebouw met torentje.

Gereformeerde kerk, later Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, vervolgens Nederlands Gereformeerde Kerk. Uitbreiding in 2005.

In de media

Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 1 Mei 1940.

Er is een prachtige kerk verrezen aan den rijksstraatweg in Wezep. Een Gereformeerde kerk. Zij staat daar op de plaats van het oude grijze kerkje, waarvan blijkens een in dit gebouw ingemetselde gedenksteen de eerste steen gelegd werd in den jare 1855, door mr. C.J.R. Nobel, burgemeester van Oldebroek. Dat was een merkwaardige gebeurtenis in die dagen, want mr. Nobel was Hervormd en de verhoudingen waren in dien tijd heel wat anders dan ze tegenwoordig zijn! Vier honderd vijftig zitplaatsen had de oude kerk. Een nieuwe met een grooter aantal was geen weelde. Zij is er nu. In roode z.g. Engelsche handformaatsteen is zij in kruisvorm opgetrokken. Een spits torentje met de luidklok uit de oude kerk en het uurwerk daarvan, het laatste, ook al weer volgens een uit de oude kerk overgenomen gedenksteen, geschenk van den Wezeper Puttenstein, bekroont het geheel. Een kerk, die uiterlijk een ruimen, innerlijk een frisschen indruk maakt. Het licht valt binnen door glas-in-metaal ramen, waarin de zes scheppingsdagen zijn uitgebeeld. Het hecht zich vast aan lichte tinten: groene houten deuren en spanten, beige muren, zwarte kozijnen, de blinkende pijpen van het fraaie nieuwe orgel, het mahonie van den kansel. Een interieur vol vrede en aangename rust, waarvan het Psalmboek spreekt. Er zijn ook enkele nieuwigheden op accoustisch gebied toegepast, de voorzijde van de eerste banken kan opgeklapt en op die wijze tot avondmaalstafel omgezet worden, er is een fraai doopvont, dat den naam van wijlen ds. Kerssies draagt en er zijn, achter de kerk, ruime vergaderzalen. Het geheel is een ontwerp van Meindert van der Veen in Hattem, het werd uitgevoerd door de firma Kerssing in Hattem, met het toezicht was belast de heer Westra uit Zwolle, de siersmid v.d. Belt uit Hattem verzorgde het fraaie siersmeedwerk van buiten en van binnen, en de heer Reil uit Heerde bouwde het orgel met 16 sprekende registers, twee klavieren en pedaal.

Gisteravond is het fraaie kerkgebouw onder groote belangstelling van de zijde der gemeente in gebruik genomen. Met haar waren aanwezig het college van B. en W. van Oldebroek, de heeren Bakker, burgemeester, Prins en Kroeze, wethouders, Baats, secretaris, ds. H. Brinkman van Elburg, als vertegenwoordiger der classis Harderwijk, de heeren Boeve en Nagelhout voor de kerk van Oldebroek en Veldkamp en Herzenberg voor die van Hattem. Terwijl de orgelist voor dezen avond, de heer T. van Dijk uit Kampen, het nieuwe orgel juichende accoorden deed spelen, besteeg ds. G. van Dooren, de pastor loci, den kansel, om namens de bouwcommissie, waarvan hij voorzitter was, de samenkomst te openen. De kerk is vanavond vol, zoo zeide hij, en wij zijn allen dankbaar, dat wij door Gods gunst deze nieuwe kerk in gebruik kunnen nemen. Spr. richtte woorden van welkom tot de aanwezigen in het bijzonder tot de genoodigden. Hij deelde mede, dat bericht van verhindering was ingekomen o.m. van den graaf en de gravin van Limburg Stirum. De bouwcommissie heeft zich gehaast deze samenkomst te beleggen, zoo vervolgde ds. v. Dooren. Zij is zeer verheugd over den afloop van het werk. Spr. gaf daarop het woord aan den heer Kroeze, die het gebouw aan den kerkeraad zou overdragen.

Uit Reformatorisch Dagblad, 21 juni 2005.

Het kerkgebouw van de Nederlands gereformeerde kerk in Wezep is ingrijpend verbouwd. Verleden week is het vernieuwde gebouw weer officieel in gebruik genomen. Al in 1999 werd door de kerkenraad een werkgroep ingesteld om een onderzoek te doen naar de aanwezige ruimte in de kerk en in de bij de kerk behorende vergaderzalen. Aanleiding daartoe waren de klachten over de beschikbare ruimte, die met name door de week, tijdens vergaderingen en bij het verenigingswerk, zich deden gelden. Resultaat van het onderzoek was dat er onvoldoende ruimte voor het jeugdwerk was en dat ook bij bijzondere diensten de kerkzaal met zijn 750 à 800 zitplaatsen aan de krappe kant was.

Die constatering deed de kerkenraad besluiten een voorbereidingscommissie verbouw en uitbreiding in te stellen en die te vragen met een oplossing te komen die zou voldoen aan de bebouwingseisen van het bestemmingsplan. In februari 2003 kon aan de gemeente een schetsplan worden gepresenteerd dat voorzag in de benodigde ruimte en dat betaalbaar leek, mits er een aanzienlijk deel door vrijwilligers in eigen beheer gedaan zou kunnen worden.

De gemeente stemde in en dat was het startpunt om een definitief bouwplan uit te werken, waarop bij de gemeente Oldebroek een bouwvergunning kon worden aangevraagd en waarmee een financiële actie in de gemeente opgestart werd onder de naam ”Werk aan de Kerk”. De bouw begon in februari 2004.

Gedurende de bouw waren er tegenslagen, zoals een te hoge grondwaterstand bij het maken van de kelder, waarin het jeugdhonk is ondergebracht. Voorts waren er onder het bestaande gebouw plekken die bij de bouw van de kerk (1939) onvoldoende gefundeerd waren en nu verbetering behoefden.

Tijdens de bouw kon er geen gebruikgemaakt worden van de lokaliteiten voor het verenigingswerk en de vergaderingen. Bij de plaatselijke kerken -de hervormde Pauluskerk en de vrijgemaakte kerk- werd gastvrij onderdak gevonden. De kerkzaal is steeds in gebruik gebleven voor de zondagse kerkdiensten. De gemeente telt ongeveer 1300 zielen en wordt gediend door drie predikanten.

Uit Reformatorisch Dagblad, 7 november 2006.

Na bijna twintig jaar samensprekingen tussen de Nederlandse gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Wezep hebben de kerkenraden geconstateerd dat er „geen verschillen zijn die een plaatselijke nauwere samenleving principieel belemmeren.” Ze hebben na instemming van beide gemeenten in een gezamenlijke verklaring openlijk uitgesproken elkaar op grond van de Schrift en de gereformeerde belijdenis erkennen als „gemeente van Christus.” Met behoud van de eigen zelfstandigheid en plaats in eigen kerkverband willen ze met elkaar samenwerken als „zustergemeenten in Christus.”

Om ontmoeting en contact te bevorderen, zijn de beide kerkenraden overgegaan tot erkenning en aanvaarding van wederzijdse attestaties. Ook zullen er enkele keren per jaar kanselruil plaatsvinden en gezamenlijke kerkdiensten. Binnenkort houden de gemeenten een gezamenlijke dankstond en organiseren ze activiteiten ter stimulering van persoonlijke en inhoudelijke kennismaking.

De regionale vergadering Harderwijk (NGK) en de classis Hattem (CGK) hebben de gevraagde vorm van kerkelijke gemeenschap goedgekeurd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur