Handelingen

,s-Gravenhage, Azaleaplein 2 - Eltheto

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 10 mrt 2024 om 13:14 (correctie)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Eltheto
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Azaleaplein 2
Postcode: 2565CE
Inventarisatienummer: 18354
Jaar ingebruikname: 1930
Architect:
Huidige bestemming: wijkcentrum
Monument status: geen

Geschiedenis

Wijkgebouw van/naast de Ned. Hervormde Bethlehemkerk. Buiten gebruik gesteld. Nu wijkvereniging.

In de media

Uit Het Vaderland, 27 Maart 1931.

De Wijkvereeniging Eltheto, werkende in wijk 16 der Haagsche Hervormde Gemeente, zal kort na Paschen a.s. een vergadering houden, waar zal worden gesproken over de bouwplannen voor het nieuwe wijkgebouw van ds. A.K. Straatsma, dat gebouwd zal worden naast de Bethlehemskerk, het nieuwe kerkgebouw der Ned. Herv. Gem. alhier.

Uit Het Vaderland, 26 October 1932.

Gisteravond is onder groote belangstelling de inwijding geschied van het nieuwe wijkgebouw Eltheto van wijk XIV der Ned. Herv. gemeente. Vlak naast de groote Bethlehem kerk maakt dit gebouwtje een vriendelijken indruk, mede door het fraaie interieur, de betimmering en de eenvoudige sierlijke verlichting. Bijzonder treft hier het gebrandschilderde raam, ontwerp van den heer Giessen, voorstellende een Lelie, het Licht, uit de Duisternis voortkomende, met terzijde, gebaseerd op de vergelijking van den Zaaier, de figuren van den Demon en den weifelenden Mensch met als tegenstelling ter andere zijde figuren als de Denker, de Werker en het waarachtige Geloof.

Na voorgegaan te zijn in het gebed, heette ds. A.K. Straatsma alle aanwezigen, waaronder den vertegenwoordiger van het ministerie van predikanten en den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente, ds. Ravensloot, het bestuur der Bethlehemkerk en vele ouderlingen en diakenen, welkom en vertelde, hoe in de korte spanne tijds van twee jaar, na veel moeite en harden arbeid, Wijk XIV een eigen wijkgebouw heeft gekregen. Ds. Straatsma bracht allen die medewerkten aan het prachtige doel en vooral den heer van Essen den architect, hartelijken dank.

Ds. Ravensloot sprak voorts namens de gezamenlijke collega's, ds. Straatsma geluk wenschende met de totstandkoming van Eltheto.

Een zangkoor bracht enkele liederen ten gehoore en na dankzegging en het gemeenschappelijk zingen van Psalm 237 : 1 (sic), werd de bijeenkomst gesloten.

Uit Het Vaderland, 17 October 1936.

Op den wijkavond van Dinsdag 20 October zal ds Straatsma het orgel in zijn wijkgebouw „Eltheto" officieel ln gebruik nemen. Het orgel is gebouwd door de firma G. van Leeuwen en Zn, orgelbouwers te Leiderdorp. Adviseur was de heer Adr. Engels, organist der Groote Kerk.

Uit Het Vaderland, 21 October 1936.

In het wijkgebouw der Bethelkerk aan de Laan van Meerdervoort is gisteravond een bijeenkomst gehouden, waarin het nieuwe orgel in gebruik is genomen.

Het was een samenkomst voor de wijk der Ned. Herv. Gemeente onder leiding van den wijkpredlkant ds A.K. Straatsma, die in de eerste plaats aan het zangkoor van de wijk-jeugd-vereeniging "Campanula" gelegenheid gaf tot het ten gehoore brengen van eenige liederen en daarna de zeer goed bezochte bijeenkomst opende.

Deze avond is een feestavond. Spr. is zeer dankbaar dat dit kerkorgel thans de zang der gemeente zal begeleiden. In de plaats van de zware lichtkroon, die een groote ruimte van het gebouw vulde staat nu een mooi orgel.

Een bijzonder woord van dank richtte spr. tot de jeugdige leden der wijk, die de gelden voor dit orgel hebben bijeengebracht. Spr. herinnerde aan treffende staaltjes van offerzin, die speciaal onder de jonge menschen tot uiting waren gekomen. Ook aan den orgelbouwer, den heer van Leeuwen bracht spr. hulde, evenals aan den architect, den heer Versluis en aan den technischen adviseur, den heer Engels. Daarna ging ds Straatsma voor in gebed om dank te brengen voor de zegeningen, welke God aan deze wijk heeft geschonken, ook nu weer met dit nieuwe orgel.

De heer Engels bespeelde daarop voor de eerste maal het nieuwe orgel en koos daartoe het Adagio en Allegro uit het Koekoek- en Nachtegaalconcert van Händel om hiermede te demonstreeren welke schoone klanken het nieuwe instrument voortbrengt.

Ook als begeleidend instrument werd het orgel in gebruik genomen. Daartoe werden eenige verzen van Psalm 118 gezongen.

Na dit feestelijk gedeelte der bijeenkomst ging ds Straatsma over tot het houden van zijn toespraak over Openbaringen 2, de verzen 1—7, als onderdeel van een serie winterlezingen, die in dit wijkgebouw gedurende dezen winter worden gehouden. Tot slot werden nogmaals door het wijkzangkoor eenige liederen ten gehoore gebracht, waarna de zeer druk bezochte bijeenkomst met zang en dankgebed werd gesloten.

Afbeeldingen