Handelingen

,s-Gravenhage, Oostduinlaan 79 - Mobarak Moskee

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Oostduinlaan 79
Postcode: 2596JJ
Inventarisatienummer: 00110
Jaar ingebruikname: 1955
Architect: Beck, Frits
Huidige bestemming: moskee
Monument status: geen

Geschiedenis

Eerste moskee in Nederland. Gebouw is als moskee herkenbaar (minaret, koepel). Pakistaanse moskee. In 1987 door brand beschadigd, in 1998 hersteld. In 2005 minaret naast moskee.

Geschiedenis vervolg

1e moskee op Nederlandse bodem

In Nederland is de aanwezigheid van moskeeën een nieuw verschijnsel. De eerste moskee in Nederland, namelijk, is geopend op 9 december 1955. Het is de Mobarak Moskee aan de Oostduinlaan in Den Haag. Deze moskee is gebouwd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De fondsen voor deze moskee zijn bijeengebracht door vrouwen van de Gemeenschap. Op 9 december 2005 zou deze moskee dus 50 jaar bestaan. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is echter reeds langer in ons land werkzaam. Al in de twintiger jaren vonden in Amsterdam activiteiten plaats aan welke de gemeenschap deelnam en welke ook zijn gedocumenteerd.

Op georganiseerd niveau is de gemeenschap in Nederland aanwezig sinds 1947. Reeds op 7 juli 1950, dus ruim vijf jaar voordat de Mobarak Moskee werd geopend, werd het volgende persbericht verspreid: Het is ons nu mogelijk het definitieve nieuws aangaande de in Nederland te bouwen moskee voor publicatie vrij te geven. Deze moskee zal de eerste zijn die binnenkort hier te lande zal worden gebouwd, en wel aan de Oostduinlaan te ’s-Gravenhage.

Dit bericht werd door de Nederlandse dagbladen groot opgemaakt gebracht. Vele journalisten vonden er aanleiding in een artikel te wijden aan het werk van de Ahmadiyya Beweging in ons land. Het Haagsch Dagblad doet dit onder het hoofd ‘Ahma-diyya Beweging zoekt naar wat bindt’. Er zijn verder publicaties in bijvoorbeeld de Amersfoortse Courant, het Amsterdamse ‘In de waagschaal’ en vele andere bladen. In een interview dat ter gelegenheid van de aankondiging van de bouw van de moskee in 13 Nederlandse dagbladen wordt gepubliceerd, zet de toenmalige hoofdmissionaris van de gemeenschap, de heer Q.U. Hafiz, het doel van de missie in Nederland uiteen: Ons doel is het alle misverstanden t.a.v. de Islam uit de weg te ruimen en een sfeer van begrijpen, liefde, eenheid en harmonie te kweken tussen de verschillende godsdiensten en de aanhangers daarvan, dus niet alleen onder de moslim zelf.

Tekening

Op 13 augustus 1954 werden aan de pers de tekeningen voor dit gebouw voorgelegd. De ingebruikneming zou in mei 1955 geschieden. Maar door verschillende problemen werd de moskee zoals deze op de tekening stond afgebeeld nooit gebouwd.

Voor een tweede ontwerp van de Voorburgse architect, de heer Frits Beck, kon echter op 20 mei 1955 door Z.E. Sir Muhammed Zafrullah Khan, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan en oud-President van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, de eerste steen worden gelegd, nadat hij op 11 februari al de eerste spade had gestoken. Protesten van Christelijke zijde tegen de bouw van een moskee in Nederland bleven niet uit.   In het protestantse dagblad De Nieuwe Haagsche Courant ontwikkelde zich door middel van ingezonden brieven een debat tussen lezers die protesteerden tegen de voorgenomen bouw en lezers die vonden dat de vrijheid van godsdienst niet aan banden mocht worden gelegd. De eerste die in een blad van deze veranderde houding blijkt geeft is Ds. J.J. Poort uit Oudenbosch, die op 28 mei 1955 in het Dagblad van het Oosten schrijft: Overigens is de Mohammedaanse beweging die deze moskee laat bouwen, geenszins fanatiek. Zij ademt veeleer een geest van verdraagzaamheid.

Kranten

Op 9 december 1955 meldden de kranten: ‘Nederland heeft in Den Haag zijn eerste moskee’. Onder grote belangstelling van moslims en niet-moslims, van pers en radio, opent Sir Muhammed Zafrullah Khan in de middag van de negende december 1955 de eerste moskee in Nederland. Het Vaderland wijdde het volgende verslag aan de opening : De Ahmadiyya Moslim Missie in Nederland, heeft gistermiddag haar moskee aan de Oostduinlaan, de eerst gebouwde moskee in ons land, in gebruik genomen. De opening werd verricht door Sir Muhammad Zafrullah Khan uit Pakistan, rechter bij het Internationaal Gerechtshof, die de genodigden in een tent welke op het terrein van de moskee was opgericht, toesprak. Hij deelde mee dat ieder in de moskee welkom is. Voorts bracht hij dank aan de vrouwen van de leden, velen arm en vaak zeer arm, die de gelden voor de bouw van de moskee hebben bijeengebracht. Zij verdienen het, zo zei Sir Muhammed Zafrullah Khan, dat haar een boodschap wordt gestuurd om van die grote dankbaarheid te getuigen.

Wij prijzen ons gelukkig dat wij in het 2005 jaar het 50-jarig bestaan van de Mobarak Moskee mogen herdenken. Door de genade van Allah hebben de vrouwen van onze gemeenschap bijgedragen om de bouw van de moskee mogelijk te maken. In antwoord op deze goddelijke genade zijn onze harten vervuld van lof voor de Almachtige God. Wij zijn ook dank beschuldigd aan allen in dit land door wier samenwerking bij het wegnemen van alle hindernissen en door wier morele steun de moskee kon worden gebouwd. Wij danken God voor de gunsten die Hij ons heeft geschonken en bidden dat de moskee voor altijd het doel zal vervullen door welk zij is gebouwd. Allahhumma amien.

Deze tekst werd voorgedragen op zaterdag 18 juni 2005 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim Djamaat in Nunspeet. Meer geschiedenis en foto’s van de Mobarak Moskee en de Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland kunt u vinden in het jubileumnummer van Al-Islaam, maart 1989. Enige exemplaren hiervan zijn nog te verkrijgen in de Mobarak Moskee.

  • (Bron: mobarak-moskee.nl)

  

Afbeeldingen