Handelingen

Amsterdam, Amstelveenseweg 965 - Augustinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Augustinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Amstelveenseweg 965
Postcode: 1054MB
Inventarisatienummer: 04930
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: Bijl, L. v.d. en Hardeveld, J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Interessante interbellumkerk met toren. Op de hoek Amstelveenseweg-Kalfjeslaan, in Amsterdam-Buitenveldert, vlakbij de gemeentegrens Amsterdam-Amstelveen. Gebouwd ter vervanging van de te klein geworden oudere St. Augustinuskerk bij de R.K. Begraafplaats Buitenveldert. Belangrijke interbellumkerk in neogotische t/m expressionistische vormen. Zijdelings, rechts naast koor, geplaatste toren. Voorgevel met loggia en groot roosvenster. Altaar met ciborium. Belangrijk, mooi klinkend orgel, speeltafel links voor koor, orgel zelf rechts in koor. In de grote glas-in-loodramen aan weerszijden van het schip diverse kleine(re) afbeeldingen van heiligen en Bijbelteksten. In deze kerk bevinden zich 15, in plaats van de gebruikelijke 14, kruiswegstaties. Zo'n 15e "extra" statie, die ook in diverse andere kerkgebouwen voorkomt, betreft altijd "De Verrijzenis van Christus". Najaar 2010 is het 75-jarig bestaan van dit belangrijke kerkgebouw uitgebreid gevierd.

  • 2021 Alweer enkele jaren wordt de kerk op zaterdagen ook gebruikt door de Tewahedo Eritrees Orthodoxe Kerk.
  • 2023 Bedreigd met sluiting.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 9 Mei 1935.

Nadat Dinsdagmorgen door deken C.J. Boekhorst, pastoor van Buitenveldert, voor de laatste maal in het oude kerkje te Buitenveldert naast de begraafplaats de parochiale mis was voorgelezen, werd des avonds het allerheiligste naar de nieuwe kerk aan de Kalfjeslaan overgebracht. De pastoor celebreerde hierna het lof, waarna de wijding van het Mariabeeld plaats had. Een groot aantal geloovigen woonde deze eerste lithurgische plechtigheid in het nieuwe Godshuis bij.

Hedenmorgen heeft mgr G.J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem, de plechtige wijding van het kerkgebouw verricht. De bisschop werd hierbij geassisteerd door pastoor Th. v. Outersterp uit Amstelveen, en den weleerw. heer F.B. v. d. Linden, van het seminarie te Hageveld als diaken en subdiaken. De pastoor van Buitenveldert, deken C.J. Boekhorst fungeerde als diaconus ad incus. Na de wijding droeg de bisschop de pontificale hoogmis op. Presbyter assistent was deken G.J. Maas uit Poeldijk, troondiakens pastoor Th. Winkelman ult Amsterdam en pastoor W. Rooien uit Bovenkerk. Diaken en subdiaken de weleerw. heeren M. v. Steyn (Alkmaar) en C. Verheyen (Haarlem). De lagere assistenten waren theologanten van het seminarie te Warmond. Het zangkoor voerde de Gregoriaansche mis uit. Na de plechtigheden werd de wijdingsoorkonde voorgelezen. Na de mis richtte mgr Aengenent zich tot de geloovigen, die hij gelukwenschte met de ingebruikneming van het nieuwe bedehuis. Er was een zeer groote belangstelling van parochianen. Het oude kerkje heeft 250 jaar dienst gedaan.

Externe links

Afbeeldingen

  • Op zoek naar afbeeldingen interieur,