Handelingen

Ankeveen, Stichts End 23 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Wijdemeren
Plaats: Ankeveen
Adres: Stichts End 23
Postcode: 1244PK
Inventarisatienummer: 05077
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Elsberg, Th.J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Driebeukige kerk met dwarsschip en terzijde staande toren in traditionalistische vormen. De hoofdbeuk (middenschip) is, conform de r.-k. liturgische wensen van begin twintigste eeuw, breed opgezet; de zijbeuken zijn smal en dienen als loopgangen.

Voorgaande gebouwen

Orgel

Het orgel is gebouwd door W. Beekes in 1826. Het orgel staat met de frontzijde tegen de zijmuur van de orgelzolder

In de media

Uit Het Centrum, 9 Mei 1928.

PLECHTIGE CONSECRATIE VAN DE NIEUWE ST. MARTINUSKERK TE ANKEVEEN.

Begunstigd door buitengewoon mooi lenteweder, heeft te Ankeveen de plechtige consecratie van de nieuwe St Martinuskerk, naar plannen van den jongen bouwmeester Th.J. v. Elsburg, uit Almelo, plaats gehad. Aan de grens der parochie werd Mgr. de Aartsbisschop Maandagmorgen met gevolg verwelkomd door een Eere-Comité met het Kerkbestuur. Voorafgegaan door een vijftigtal in het wit gekleede bruidjes, die bloemen mededroegen, afgevaardigden en besturen van hier bestaande kath. vereenigingen, met vaandels en banieren, een fanfarecorps, dat er lustig op los blies, en een achttal ruiters te paard, werd naar de nieuwe kerk getrokken, aan welker Pastorie de Hooge Bezoeker door Pastoor Lokin werd verwelkomd en naar binnen geleid. Nadat Mgr. een korte poos aldaar had uitgerust en zich vervolgens in vol ornaat voor de kerkwijding had gekleed, vingen de zinrijke en verheven plechtigheden aan. welke tot ruim half twaalf hebben geduurd. Een groot aantal geestelijken, van heinde en verre gekomen, verleenden bij deze plechtigheid hunne zeer gewaardeerde assistentie, terwijl een ander groot aantal geestelijken, als belangstellenden, binnen of voor 't priesterkoor hadden plaats genomen. Na afloop van de kerkwijdingsplechtigheid werd de H. Mis opgedragen door den HoogEerw. Heer R. v.d. Hengel, Deken van Hilversum, bijgestaan door de ZeerEerw. Heeren Pastoors van Naarden en Nederhorst-den-Berg. Na het Evangelie betrad kap. Tepe, oud-kapelaan van Ankeveen, den kansel, die in eene plechtige, gloedvolle rede dank bracht aan hen, die tot den bouw van dit Godshuis hadden medegewerkt. Bouwmeester en aannemer, opzichter en dames, die iederen Zondag voor de kerkbouw hebben gecollecteerd, verkregen welverdiende lof, niet minder Pastoor Lokin, de bouwheer zelf, en de grijze Aartsbisschop, die dit Godshuis zoo pas had ingewijd. Boven die allen bracht de gewijde spreker lof aan God, die dit mooie werk zoo zichtbaar heeft gezegend. Te ruim één uur in den middag was deze eerste plechtige H. Mis in de nieuwe kerk ten einde. Onder de aanwezigen in de kerk werden opgemerkt de burgerlijke overheden van Ankeveen en Weesperkarspel. Vermeld dient nog te worden, dat het zangkoor op voortreffelijke wijze de 9de Gregoriaansche Mis ten gehoore bracht, dat het kerkgebouw boordevol was van parochianen en belangstellenden, en dat van uit den toren der nieuwe kerk de Nederlandsche vlag woei met Pauselijke wimpel. Vlaggen met Pauselijke wimpel wapperden overal uit dakvensters en ramen, terwijl drie mooie eerebogen, uit sparregroen, schilden en emblemen, bloemen en gele rozen het geheele dorp een feestelijk aanzien gaven. Het was voor katholiek Ankeveen met recht een dag, dien de Heer gemaakt heeft.

  • Achternaam architect is Van Elsberg (en niet Van Elsburg).

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur