Handelingen

Emst, Vaassenseweg 1 - Grote Kerk (1866 - 1930)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Epe
Plaats: Emst
Adres: Vaassenseweg 1
Postcode: 8166AT
Inventarisatienummer: 11433
Jaar ingebruikname: 1866
Architect:
Huidige bestemming: Door brand verwoest
Monument status: geen


Geschiedenis

Door brand verwoest in januari 1930. Vervangen door huidige kerk.

Geschiedenis. Bron: www.kerkemst.nl

Voorgeschiedenis en het eerste kerkgebouw

Het dorp Emst is eigenlijk nog niet oud. Emst is eigenlijk pas echt ‘dorp’ geworden op het moment dat er een kerk werd gebouwd. Dit was in 1866. Vóór die datum moest men vanuit Emst lopend naar de Grote kerk in Epe. In 1861 werd de eerste aanvraag bij de kerkenraad te Epe ingediend om in Emst een eigen gemeente te stichten. De kerkenraad van Epe was hier eerst niet voor. Toch bleef de wens om een eigen kerk te stichten bestaan en werd in een vergadering van 9 januari 1862 een plan opgesteld om te komen “tot stichting van een kerk en pastorie te Emst”. Een jaar later werd het financiële gedeelte reeds afgehandeld voor een te stichten zelfstandige gemeente te Emst. De Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft op 11 juli 1864 besloten toestemming te geven voor het stichten van een kerk in Emst.

In de vergadering van 26 januari 1865 van kerkvoogden en notabelen van Epe werd besloten aan de kerkelijke gemeente van Emst, 0.60 HA grond af te staan. Op 5 september 1865 vond bij de heer G. Lange in het Wapen van Epe, de aanbesteding van kerk en pastorie plaats. De laagste inschrijvers waren ‘Johannes Cornelis de Bruin, Carel Schut en Gerrit de Bruin, timmerlieden te Vaassen, welke aannemers dat werk wensen te verrichten voor de som van Dertienduizend vijfhonderd en vier en veertig gulden, zegge Fl. 13.544,00.’

De oud-burgemeester van Epe, de heer G. W. van der Feltz heeft op 19 maart 1866 de eerste steen gelegd. Deze eerste steen is met een gedeelte van de voormuur bij de kerkbrand van 1930 intact gebleven en is nog te zien in het voorportaal van de huidige kerk.

Brand in 1930 en de bouw van een nieuwe kerk

Maandagmorgen 6 januari 1930 omstreeks 6.00 uur brandde de kerk af. De Emster brandweer was spoedig ter plaatse maar was niet in staat het vuur te bedwingen, want men beschikte slechts over een ouderwets brandspuitje. De brandweer van Epe en Vaasen moest te hulp komen. Een dag later werd er al een vergadering belegd en werd er een houten noodkerk gebouwd. De noodkerk stond op de huidige parkeerplaats en zondag 19 januari werd hier reeds de eerste dienst na de brand gehouden.

Op woensdag 14 mei 1930 vond in “de Nieuwe Kroon” (huidig restaurant aan de Hoofdweg) de aanbesteding van de wederopbouw van de afgebrande kerk plaats. “De laagste inschrijver was den heer R. v.d. Wijk te Heerenveen voor Fl 25.220,00 aan wien dit werk werd opgedragen. Laagste inschrijver voor het schilderwerk was de heer Schraven te Oldenbroek voor Fl 1.450,00.”

De kerk werd op de oude fundamenten herbouwd. De nieuw herbouwde kerk werd op zondag 28 december 1930 door Ds. A.G. Oosterhuis ingewijd met als tekst 1 Kon. 8:29 “Dat Uwe oogen nacht en dag open zijn over dit huis”

In de media

Uit; Het Vaderland 6 januari 1930

Hedenmorgen omstreeks halfzes ontstond brand in de Nederlands Hervormde Kerk te Emst nabij Vaassen. Voor de brandweer aanwezig was, had het vuur reeds een zoodanigen omvang gekregen, dat toen de brandweren uit Vaassen en Epe arriveerden, weinig meer kon worden uitgericht Het kerkgebouw brandde dan ook geheel uit De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. Het gebouw dateert van 1864. Alleen het torentje staat nog overeind. Ook de pastorie bleef gespaard. Nader wordt gemeld, dat de brand vermoedelijk ontstaan is door een brandende kachel in de consistoriekamer, waar het vuur ontstaan is. De burgemeester met eenige raadsleden was spoedig op het terrein van den brand aanwezig.

Afbeeldingen

Exterieur