Handelingen

Leiden, Lange Mare 48 - Marekerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Marekerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Leiden
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Leiden
Plaats: Leiden
Adres: Lange Mare 48
Postcode: 2312GS
Sonneveld-index: 02495
Jaar ingebruikname: 1649
Architect: Gravesande, Arent van 's,
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 25069

Geschiedenis

Beeldbepalende monumentale achthoekige koepelkerk. Deze kerk is in gebruik door een Hervormde Gemeente met Gereformeerde Bond signatuur. Deze kerk is op de meeste zaterdagmiddagen geopend, van 13.30 tot 16.00 uur. Qua omvang en monumentaliteit is de Marekerk vergelijkbaar met de Oostkerk in Middelburg. In andere plaatsen bestaan ook enkele monumentale (protestantse) koepelkerken uit de 17e en 18e eeuw. (die plaatsen nog verder na te gaan).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Marekerk, achtzijdig centraal kerkgebouw, ontwerp Arent van 's-Gravesande, 1639-'49. Portaal Jacob van Campen, 1659. Restauratie 1929 en 1940/50. Van oorsprong orgel met Hoofdwerk en Borstwerk, in 1560 gemaakt door Peter de Swart als koororgel voor de Pieterskerk te Leiden. In 1629 vergroot en in 1733 verplaatst naar de Marekerk en omgebouwd door R. Garrels. In 1781 gerepareerd door H.H.Hess. In 1966 werd het orgel door Flentrop (Zaandam) gereconstrueerd. In 2009 voert Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) een restauratie uit, waarbij de toestand van 1966 wordt geoptimaliseerd. Het nog gebruikte oude pijpwerk is overwegend van H.H.Hess. Klokkenstoel met gelui bestaande uit klok van C. Wegewaert, 1647, diam. 202,7 cm en een klok van Francois Hemony, 1663, diam. 98,6 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, 1941, later voorzien van elektrische opwinding.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 27 Maart 1930.

De Marekerk behoort tot een der fraaiste oude gebouwen van de Sleutelstad, de ronde koepel beheerscht een groot gedeelte van het silhouet der stad. Dank zij geregeld normaal onderhoud van het gebouw, is dit door alle eeuwen heen uitstekend bewaard gebleven in tegenstelling met het inwendige van het gebouw, dat langzamerhand in een dusdanigen toestand van verval was geraakt, dat de kerk niet meer aan de eischen die tegenwoordig aan kerken gesteld worden, beantwoordde. In het jaar 1923 vormden zich spontaan leden der Nederlandsch Hervormde gemeente tot een commissie, welke zich tot taak stelde giften te verzamelen om tot restauratie der Marekerk te kunnen overgaan. Het werk, dat thans is gereed gekomen, is uitgevoerd door de firma Van der Velden en de Jong te Oegstgeest, terwijl de restauratie van het zeer fraaie orgel is uitgevoerd door de firma Bik uit Lelden onder leiding van den heer Leo Mens uit Leiden. Gisteravond heeft de officieele plechtige inwijding van de gerestaureerde kerk plaats gehad. Daarbij waren onder meer aanwezig: mr. A. van de Sande Bakhiiyzen, burgemeester, van Leiden, de gemeente-secretaris, mr.dr. C.E. van Strijen, en de wethouders T.S. Goslinga, Aug. L. Reimeringer en J. Splinter, de leden van den academischen senaat, o.a. prof. dr J.Ph. Vogel en eenige hoogleeraren van de theologische faculteit, het klassicaal bestuur van Leiden, leden van den kerkeraad, van het college van notabelen en van andere colleges en commissies, benevens gemeenteleden en belangstellenden voor zoover de beschikbare ruimte dit heeft toegelaten. Nadat de nestor der predikanten, ds. C. Hartwigsen in gebed was voorgegaan en den avond geopend had, betrad de heer J.P. Mulder, secretaris van de gemeentecommissie het spreekgestoelte. Spr. gewaagde van de blijheid en dankbaarheid die de commissie bezielen bij hetgeen thans bereikt is en huldigde allen, die hiertoe hebben bijgedragen. Een weemoedige hulde bracht spr. vervolgens aan mr.dr. J.C. Overvoorde, den onlangs overleden gemeente-archivaris, die nog kort geleden in een brief van zijn warme belangstelling in de restauratie der kerk deed blijken. Vervolgens was het woord aan den heer Jac. Wilbrink, voorzitter van de financieele commissie, die een overzicht gaf van den financieelen gang van zaken en eenige toekomstplannen ontvouwde. De heer W. Fontein, voorzitter van de gemeentecommissie dankte hierna voor de tot hem gerichte woorden en droeg daarna namens de commissie de gerestaureerde kerk over aan den kerkeraad. De voorzitter van dezen raad, dr. W.Th. Boissevain, aanvaardde de kerk hierna uit de handen van de commissie en sprak daarna een slotwoord, waarna hij voorging in gebed. De plechtigheid werd afgewisseld door orgelspel door den organist der kerk, de heer L. Boom.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur