Handelingen

Lisse, Heereweg - Agatha (1842 - 1903)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Lisse
Plaats : Lisse
Adres : Heereweg
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1842
Huidige bestemming: Kerkgebouw
Naam kerk : Agatha
Architect : Dobbe, C.
Monument-status:


Geschiedenis Agathakerk


“De Kerk is het Godsrijk op aarde, maar wij hebben er niet zo heel veel van gemaakt”, zei eens een rondborstige bejaarde Lisser.

Het begin van het Christendom in onze streken dateert uit de tijd dat Willibrord samen met zijn metgezellen vanuit Oegstgeest rondtrok om de Blijde Boodschap te verkondigen vanaf de jaren 690. De eerste kerken die werden gesticht stonden in Oegstgeest, Velzen, Vlaardingen, Noordwijk en Voorhout. Voorhout was de moederkerk van Sassenheim; in 1162 wordt ene Heer Ambrosius genoemd als pastoor van Sassenheim.

Vanuit de kerk in Sassenheim is onze St. Agathaparochie ontstaan. Op 28 november 1460 heeft Paus Pius II te Rome een "bulle", een pauselijke brief die met loden zegel bekrachtigd was, afgegeven die gelukkig ongeschonden in de St. Pietersdom te Utrecht is aangekomen. Hiermee werd op 27 april 1461 Lisse tot een zelfstandige parochie verheven. De parochie werd verplicht tot het betalen van een jaarlijkse vergoeding van "vyf ouncen louter zilver" aan de parochie van Sassenheim als tegemoetkoming van gederfde inkomsten vanwege de afscheiding. De eerste kerk van Lisse was de oude kerk aan het Vierkant, gebouwd in de vijftiende eeuw. De parochiegrenzen werden in die tijd vastgesteld door bestaande wegen en liepen langs de huidige Tweede Poellaan, Catharijnenlaan en Essenlaan tot aan de Leidsevaart. De Engel behoorde kerkelijk tot Sassenheim. In 1494 is Ewout Floriszoon pastoor in Lisse en telt de parochie 50 "haardsteden" (woningen). Er heerste in die tijd grote armoede onder de bewoners van Lisse.

Hoe het de kerk in Lisse vergaat staat uitgebreid beschreven in het boek van de heer Hulkenberg: “De Aagtenkerk van Lisse” uit 1960 en op de pastorie beheert de Archiefgroep een vrijwel volledig register van alle parochianen vanaf 1687!

De Nieuwe Kerk

Op de plaats waar onze huidige kerk staat heeft de in 1842 gebouwde kerk gestaan, die gebouwd is door B. Goozeling uit Haarlem voor Hfl. 29.000,--. Deze kerk werd op 19 juni 1843 geconsacreerd door mgr. C.L. de Wijkersloot. Het was een mooie kerk waar de Lissers erg trots op waren. Er staan dan 205 huizen in Lisse met 296 gezinnen. Het inwoneraantal bedraagt 1500, waarvan 1000 katholieken. Maar deze kerk blijkt al snel te klein. Als pastoor van Vlasselaar, die vanaf 1871 pastoor is van Lisse, in 1901 overlijdt wordt hij opgevolgd door pastoor B. Klekamp.

Pastoor Klekamp begint meteen te bouwen: het Agathaklooster en de meisjesschool in 1901. In april 1902 wordt begonnen met de bouw van de nieuwe Agathakerk. Het geld voor de nieuwe kerk moet beetje bij beetje bijeen gebracht worden door de boeren en de bollenkwekers door het weiden van lammeren voor de kerk en door het houden van bloembollenveilingen. Dit verhaal is afgebeeld boven in het langschip van de kerk. Op 7 augustus 1903 wordt de kerk geconsacreerd door Mgr.. Van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht. De bouw van de kerk en de pastorie kost in totaal f. 165.566,--. Maar de bouw gaat door: ook de jongensschool wordt gebouwd in 1905 en het “Piusgesticht” in 1909. Als in 1930 de torenspits, die met zijn 75 meter de hoogste is in de verre omtrek, instabiel blijkt moet hij worden vervangen; dit kost de parochie Hfl. 30.594,--.

De kruiswegstaties, die tussen 1903 en 1911 door diverse parochianen worden geschonken, zijn geschilderd door Jan Dunselman in Amsterdam. Op 15 augustus 1914 wordt het nieuwe orgel ingewijd, juist op het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Klekamp die in 1915 overlijdt. Hij wordt opgevolgd door pastoor Thomann, een bijzonder goed mens. In 1923 krijgt de kerk de fraaie koperen lichtkronen gemaakt in het atelier van fa. Brom te Utrecht, en in 1924 de fraaie preekstoel die nog steeds onze kerk siert. Het beeld van St. Agatha, de patrones van onze kerk, wordt geschonken in 1925. Ze was in oude tijden een der beroemdste heiligen uit omstreeks het jaar 250. Ze had haar leven toegewijd aan Christus en was daar niet vanaf te brengen, ondanks de vreselijke martelingen die ze moest ondergaan. Elk jaar herdenken we haar op 5 februari, de dag van haar overlijden. In de fraaie reliekschrijn, met de eenhoorn als symbool van de kuisheid, wordt een relikwie van haar bewaard.

In 1936 gaat pastoor Thomann rusten en komt pastoor van Zuylen. Hij leidt de parochie door de moeilijke bezettingsjaren. Drie dagen na de bevrijding vindt er een unieke gebeurtenis plaats in de grote hal van de Hobaho: er wordt een dankdienst gehouden door de gezamenlijke kerken van Lisse waarin pastores, dominees en vertegenwoordigers van acht verschillende kerkgenootschappen voorgaan.

In 1956 neemt pastoor van Zuylen afscheid en gaat hij met emeritaat en hij wordt opgevolgd door pastoor Schneiders. In 1960 wordt het 500 jarig bestaan van de St. Agatha als zelfstandige parochie gevierd. Bij deze gelegenheid wordt een nieuwe doopkapel ingericht, rechts achterin de kerk, een geschenk van de dankbare parochianen. Tot 1960 had de fraaie houten doopvont in de huidige Mariakapel gestaan. Bij het 500-jarig bestaan telt de parochie 3874 parochianen die Hfl. 21.090,-- gulden bijeenbrengen op de kerkenveiling. Pastoor Schneiders wordt in 1961 opgevolgd door pastoor v.d. Boogerd.

Het Tweede Vaticaans Concilie

Na het Tweede Vaticaans Concilie vinden in de jaren zestig ingrijpende veranderingen plaats in de kerk: het priesterkoor wordt vergroot en er komt een houten altaartafel in het midden van de kerk, de priester keert zich naar de gelovigen en de volkstaal wordt ingevoerd in de liturgie. Het zijn roerige jaren waarin veel op zijn kop wordt gezet.

In 1969 komt pastoor Tweehuijsen naar Lisse. In de Poelpolder wordt een nieuwe wijk gebouwd waar veel ‘import’ komt te wonen. Vanaf het begin van de zeventiger jaren wordt er ook in de Poelpolder gezocht naar een kerkgelegenheid, welke aanvankelijk gevonden wordt in een bouwkeet; later wordt dat de lagere school en de zaal van het gemeenschapscentrum ‘t Poelhuys.

Pastoor Tweehuijsen vertrekt in 1973 en wordt opgevolgd door pastoor Straathof. Als in 1978 de kerk 75 jaar bestaat wordt er een themajaar gehouden dat in het teken staat van de bouw van de kerk. In deze jaren zien we een sterk opkomend vrijwilligerskader dat allerlei activiteiten ontplooit binnen de parochie. Helaas overlijdt pastoor Straathof reeds op 54-jarige leeftijd in 1983 en pater Grol, msc sinds 1972 in onze parochie werkzaam, neemt een jaar lang de zware taak op zich van eerstverantwoordelijke in de parochie. In 1984 komt pastoor Kramer naar Lisse. Het gemeenschapscentrum “t Poelhuys” heeft nieuwbouwplannen. Omdat er intussen in de Poelpolder ook gekerkt wordt, besluit het parochiebestuur ‘aan te bouwen’ en zo ontstaat in 1989 een nieuw kerkelijk centrum in de Poelpolder. Als pastoor Kramer in 1990 vertrekt wordt hij opgevolgd door pastoor van der Voort.

In 1992 wordt duidelijk dat de kerk hard toe is aan een grondige restauratie. Onder de voortvarende leiding van pastoor v.d. Voort wordt de Stichting Restauratie Agathakerk in het leven geroepen. Er is 6,5 miljoen gulden nodig om de kerk weer in oude luister te herstellen en de Stichting neemt het op zich de benodigde gelden in te zamelen. Er worden vele acties op touw gezet: pastoor v.d. Voort gaat op de fiets naar Deventer om daar 500 Deventer koeken te halen die op de kerkenveiling worden verkocht. Binnen vijf jaar is er ruim 5 miljoen gulden bijeengebracht. Het dak en de goten worden grotendeels vernieuwd, de glas-in-loodramen gerestaureerd en de toren in oude luister hersteld. Eind 1999 is de restauratie aan de buitenzijde gereed. De werkzaamheden aan de binnenkant zijn gepland voor 2001 en 2002, zodat in 2003 bij het 100-jarig bestaan wij weer kunnen beschikken over een geheel gerestaureerde kerk.

In 1994 wordt pastor Grol, die inmiddels 70 jaar is, rector van “Berkhout” en zo komt de pastorale zorg van de grote parochie op de schouders van één priester: er is geen opvolging. Naast het priestertekort verlaten ook de laatste zusters de parochie in 1995. Meer dan negentig jaar hebben de zusters Franciscanessen zich ingezet op het gebied van het Rooms Katholiek onderwijs in Lisse.

Pastoor v.d.Voort gaat in november 1995 met emeritaat. Hij wordt opgevolgd door pastoor van Leeuwen. Pastoor van Leeuwen neemt zijn intrek in de pastorie: na ruim 28 jaar woont de pastoor weer te midden van zijn parochianen. Elk weekend wonen zo’n 350 parochianen de eucharistievieringen bij. Pastoor van Leeuwen krijgt pastorale en diaconale ondersteuning van diaken Nieraad die in 1995 tot permanent diaken is gewijd.

Vanwege het priestertekort en de samenwerking met de andere parochies in Lisse is er alleen nog op donderdagmorgen een eucharistieviering in het Kerkelijk Centrum in de Poelpolder. Het Kerkelijk Centrum wordt nu vooral gebruikt als parochiecentrum. Hier vinden allerlei activiteiten plaats zoals de ouderavonden voor Vormsel en Eerste Communie, maar ook vergaderingen en bijbellezen.