Handelingen

Maasland, Hammerdreef 7 - Maria Magdalena

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Midden-Delfland
Plaats: Maasland
Adres: Hammerdreef 7
Postcode:
Inventarisatienummer: 02609
Jaar ingebruikname:
Architect: E.J. Margry
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Maasland - RK kerk en pastorie

Neogotische kerk met toren.

Voor de voorganger van dit gebouw wordt verwezen naar de Maria Magdalenakerk tot 1886.

Geschiedenis in kort bestek

Geraadpleegde bron: Geschiedenis van Maasland door B.J. Post, 1909.

Daar de oude kerk aan vervanging toe was werd aan architect E.J. Margry, een leerling van bouwmeester dr. P.J.H. Cuypers, opdracht gegeven om bestek en tekeningen te maken voor een nieuwe kerk. En dit volgens het plan van de R.K. Kerk te Sappemeer die door zijn leermeester was ontworpen.

De aanbesteding leverde negen inschrijvingen op. Aan de laagste inschrijver, de heer A. van Meer te Zevenbergen, werd voor fl. 47.478 het werk gegund.

Op 1 juni 1886 werd de eerste hoeksteen gelegd door de deken van Delft, Mgr. H.L. Spoorman. Ruim een jaar later wordt het gereedgekomen gebouw op 11 juli 1887 door Mgr. C.J.M. Bottemanne, bisschop van Haarlem, op plechtige wijze geconsacreerd.

Gebrandschilderde ramen

B.J. Post schrijft in zijn ‘Geschiedenis van Maasland’ uit 1909:

Ruim een jaar was de tegenwoordige pastoor in de gemeente, toen hij onder veel blijken van belangstelling van de zijde der gemeente zijn 25-jarig priesterfeest mocht vieren. Bij die gelegenheid schonk de parochie een drietal gebrandschilderde ramen in het presbyterium, naar de teekening van den architect J.H. Tonnaer, vervaardigd door de firma Nicolas en Zonen te Roermond. Een korte beschrijving moge hier plaats vinden.

Elk der drie gebrandschilderde ramen is verdeeld in twee groepen, voorstellende: de boodschap des Engels aan de H. Maagd Maria; de geboorte van den Zaligmaker; de opdracht van Christus in den tempel; het H. Avondmaal; de kruisiging van Christus met de H. Maria Magdalena als boetvaardige aan den voet van den gekruisten Jesus; en ten laatste de glorierijke Hemelvaart van Christus. In de drie rosetten boven deze voorstellingen zijn aangebracht: in het middenroset de figuur van Christus in aureool, gezeten op zijn troon, het H. Hart van Jesus met uitgestrekte armen als alles omvattende liefde, roepende: ,,Komt allen tot Mij!” En de beide andere rosetten de patroonheiligen van den jubileerenden herder, de H.H. Adrianus en Henricus, terwijl aan de onderzijde van het middenvenster op banderol de opdracht is aangebracht.

De opdracht luidt:
Jub. Past. A.H. Hamme, Sacerd. V Lustr. Coronato. Pergrati. Paroch. Maasland. Haec. don. ded. A.D. MDCCCCII,
waarvan de vertaling: Aan hun feestvierenden Herder A.H. Hammer. Op zijn zilveren Priesterfeest. Hebben de dankbare parochianen van Maasland dit ten geschenke gegeven in het jaar des Heeren 1902”.

Dit wat de technische beschrijving betreft.

Wat de uitvoering aangaat: Over het geheel heerscht rust; de figuren zijn met fijn gevoel geteekend en gegroepeerd en vertoonen een zachte kleurenschakeering. Het geheel getuigt van een breedheid van opvatting, die zoowel den teekenaar als den brandschilder als meesters in de kunst stempelen. De achtergrond der medaillons vertoont als ornament de passiebloem en de wijnrank. De vensters zijn geheel uitgevoerd in antiek glas en mogen veilig een kunstwerk genoemd worden, dat ook door den fijnsten kunstkenner zal geprezen worden. Voor de parochiekerk zijn de ramen een sieraad en zullen de getuigenis blijven afleggen van de liefde, die de Katholieken van Maasland bezielt. (In een noot: Bovenstaande beschrijving hebben wij ontleend aan de Nieuwe Delftsche Courant van 8 October 1902.)

(Einde citaat)

Kerkhof

Tot 1820 worden de katholieken op de begraafplaats bij de hervormde kerk begraven. Daarna, toen de parochie in Schipluiden een eigen begraafplaats kreeg, wordt er begraven in Schipluiden. In 1828 sticht men een eigen begraafplaats op een stuk grond tegenover de kerk dat is aangekocht van de heer A. Ammerlaan.

Orgel

Omschrijving

(Uit Geschiedenis van Maasland door B.J. Post, 1909)

Voor de som van fl 4.500,- nam de firma Maarschalkerweerd op zich een nieuw instrument te leveren. Besloten in een eikenhouten kast in gotischen stijl is het orgel 6.50 M. hoog, bij een breedte van 3.5 M. en een diepte van 1.75 M. Terzijde heeft het twee klavieren en aangehangen pedaal. De frontpijpen van gepolijst Engelsch tin zijn alle sprekend. Wat de bewerking aangaat, alles even sierlijk, solide, van de beste materialen vervaardigd. Een bijzondere vermelding verdient voorzeker ook zeer keurig uitgevoerd snijwerk aan het front. De intonatie is zooals men die van de firma Maarschalkerweerd gewoon is. Het meesterlijk fijn geïntoneerde geluid vult het kerkgebouw en munt uit èn door kracht èn door lieflijkheid (In een noot: Bovenstaande bijzonderheden ontleend aan de Nieuwe Delftsche Courant, die in haar nummer van Donderdag 21 April 1898 een uitvoerige beschrijving gaf).

Op Paasch-Zaterdag 1898 werd het instrument voor het eerst bespeeld, terwijl het op Dinsdag na Paschen op feestelijke wijze in gebruik werd genomen, waarbij de heer J. van Ette, organist van het R.K. Zangkoor te Maassluis eenige nummers van eigen en vreemde meesters ten gehoore bracht, waarbij de kracht en liefelijkheid der verschillende registers ten volle tot haar recht kwamen. (Einde citaat.)

Het instrument is in 1993 gerestaureerd door de firma Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch).

Dispositie

  • Hoofdwerk (C-f3): Bourdon 16' - Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Fluit dolce 4' - Quint 2 2/3' - Octaaf 2' - Trompet 8'.
  • Positief (C-f3): Holpijp 8' - Dolcissimo 8', vanaf c - Viola di Gamba 8' - Melofoon 4' - Roerfluit 4'.
  • Pedaal (C-c1): aangehangen.
  • Manuaalkoppel.

Mechanische sleepladen. Winddruk: 80 mm. WK.

Afbeeldingen

Oude foto's

Exterieur

Interieur

Orgel