Handelingen

Rotterdam, Pierre Baylestraat 1 - Waalse Kerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 110: Regel 110:
 
Afbeelding:Rotterdam P.Baylestraat-Waalse Kerk Schiedamse Vest.jpg
 
Afbeelding:Rotterdam P.Baylestraat-Waalse Kerk Schiedamse Vest.jpg
 
Afbeelding:Rotterdam Waalsche Kerk 19 Sept 1924.jpg
 
Afbeelding:Rotterdam Waalsche Kerk 19 Sept 1924.jpg
 +
Bestand:Rotterdam Waalsekerk 010.jpg
 
</Gallery>
 
</Gallery>
  
Regel 115: Regel 116:
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Afbeelding:Rotterdam - Waalse Kerk CGF Witte 1865 1924.jpg
 
Afbeelding:Rotterdam - Waalse Kerk CGF Witte 1865 1924.jpg
 +
Bestand:Rotterdam Waalsekerk 001.jpg
 +
Bestand:Rotterdam Waalsekerk 003.jpg
 +
Bestand:Rotterdam Waalsekerk 005.jpg
 +
Bestand:Rotterdam Waalsekerk 006.jpg
 +
Bestand:Rotterdam Waalsekerk 007.jpg
 +
Bestand:Rotterdam Waalsekerk 009.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>

Versie van 20 sep 2013 om 11:18


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Waalse Gemeente
Gemeente : Rotterdam
Plaats : Rotterdam
Adres : Pierre Baylestraat 1
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1924
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Waalse Kerk
Architect : Verheul Dz., J. en Wijngaarden, J. van
Monument-status:
Geschiedenis
Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 September 1924.

De nieuwe Waalsche kerk.

Zaterdagmiddag zal de nieuwe Waalsche kerk, gebouwd onder leiding der architecten J. Verheul Dz. en J. v. Wijngaarden op het terrein van den ouden stadstuin der familie Lutz, aan het einde van de Baan, in gebruik worden genomen. Het vriendelijke kerkje ligt in een omgeving, zoo idyllisch en rustig aan de overzijde van den Schiedamschensingel, als men nergens anders in het drukke, rumoerige centrum van onze stad vinden zal. Groene grasperken, een oude moerbeiboom, hooge kastanjes, het singelwater met kroos bedekt, ze dragen er alle het hunne toe bij, te doen vergeten, dat op enkele meters verder op den Schiedamschendijk het rosse leven van de Zandstraat sedert eenige jaren nieuw onderdak heeft gevonden. Op Zaterdag 22 september 1923 heeft het dochtertje van den Waalschen predikant, ds. Reyse, voor het nieuwe huis der gemeente den eersten steen gelegd. Veel “onwerkbaar” weer gedurende den winter, de moeilijkheid, dat een met veel zorg uitgekozen steensoort voor de binnenbekleeding ingevroren zat in de Zuiderzee en ander oponthoud is er do oorzaak van, dat eerst een jaar na de eerste steenlegging de inwijdingsplechtigheid kan plaats hebben.

Men kent de voorgeschiedenis. De oude kerk van de Waalsche gemeente lag zeer ongunstig in een wel drukke stadswijk, Het oude gebouw, van enkele eeuwen her dateerende, had belangrijke restauratie noodig. De muuren vertoonden groote scheuren, verzakkingen waren merkbaar, de kerkvloer was in den loop der jaren een halven meter beneden het niveau van de Hoogstraat komen te liggen, terwijl de inwendige houten constructie - ook van het aardige torentje - zoo vergaan en verteerd was, dat men zelfs bevreesd was voor instorten. Middelen om de noodige dure verbeteringen en herstellingen aan te brengen bezat de Waalsche gemeente, wier fondsen mede van de oorlogsomstandigheden slachtoffer waren geworden, niet. en de kans om haar terrein aan de Hoogstraat voor een goeden prijs te verkoopen en daardoor een nieuwe kerk te kunnen stichten, heeft zo zich dus niet laten ontgaan.. De toren was eigendom van de gemeente, de gegadigde firma, Brenninkmeyer, wilde bovendien nog een strook gemeentegrond hebben. Er moesten dus eerst transacties met de gemeente plaats hebben, voor de verkoop kon doorgaan. De raad besloot 23 Maart 1922 aan de Waalsche gemeente een en ander te verkoopen, maar de uitvoering van dit raadsbesluit werd door den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen geschorst. Eerst op 4 Augustus, nadat tal van autoriteiten op het gebied der monumentenzorg toren en kerk hadden onderzocht, werd de schorsing opgeheven en was dus zeker dat het oude kerkgebouw aan de Hoogstraat door sloopershanden vallen zou. Den 10den September 1922 vereenigde de Waalsche gemeente zich voor het laatst in haar oudo huis en den 15den September werd met het afbreken een aanvang gemaakt. Drie maanden later waren de opstallen van kerk en toren verdwenen, de grafkelders werden ontruimd en daarna kon met den bouw van het nieuwe modemagazijn, dat op de plaats der oude kerk inmiddels verrezen is, een aanvang worden gemaakt.

De groote moeilijkheid voor de Waalsche gemeente - die blijkbaar geen onvoordelige zaken met den verkoop had gemaakt, was nu een terrein te vinden voor haar nieuwe godshuis. Reeds in den loop der jaren 1920 tot 1922 had de architect Verheul plannen ontworpen voor de kerk aan den Pieter de Hooghweg, doch de commissie der Waalsche gemeente, die dezen weg te ver van het stadscentrum vond, wilde deze plannen niet aanbevelen; ten opzichte van andere terreinen gooide do woningnood roet in het eten, totdat de heer Verheul het oog liet vallen op den ouden tuin, met zijn koepel, die de bocht in den singel zoo schilderachtig, zoo decoratief afsloot. Deze tuin kwam in publieke veiling en op 14 December 1922 werd het perceel open grond met koepel en erve, ter grootte van 1700 M2, afgemijnd door het kerkbestuur voor f 44.000.

De aanbesteding voor den bouw van de nieuwe kerk had op 14 Juni 1923 plaats. Ze werd gegund aan de firma Wolterbeek en Van Dorp voor f 122.450, een bedrag dat later nog eenige verhooging heeft ondergaan.

Tot zoover de voorgeschiedenis. Het kerkje met zijn ruimte voor 250 personen, ligt, zooals we boven schreven, in een der mooiste hoekjes van de stad. Het heeft met zijn bijgebouwen een bebouwde oppervlakte van 550 M2, waarvan voor de kerk zelf 350 M2 is gebruikt. Het front ligt naar de Schiedamschevest, een toren van 31 M. hoog kroont het.

De gevels zijn uitgevoerd in rooden handvormsteen met toepassing van zandsteen voor dorpels, afdekkingen enz. en rusten op een plint van Beiersch graniet. De hoofdingang bevindt zich onder den toren. Twee gedenksteenen zijn in dezen hoofdingang aangebracht; rechts de oude steen uit de kerk op de Hoogstraat dateerende van de stichting dier kerk in 1625 en de andere ter herdenking van de eerste steenlegging van de nieuwe kerk op 22 september 1923. Rechts en links van den hoofdingang zijn zijtoegangen tot de kerk met trappen, die naar de galerij voeren. Hoofdingang, zijingangen en interieur der kerk zijn geheel in warm geel getinten Frieschen steen uitgevoerd. Het licht zeeft binnen door gekleurd glas in lood, dat het een draperie-tint geeft. Het meubilair, van blank eikenhout, de vloer met roode tegels, het orgel - het oude muziekinstrument uit de Hoogstraatkerk is verbouwd en van een nieuw front voordien, aangepast aan de nieuwe omgeving - de electrisch-lichtkronen, vervaardigd door Gispen, dit alles draagt er toe bij de kerk een wel stemmig, doch vooral keurig en vriendelijk aanzien te geven. Op den beganen grond zijn er 178 zitplaatsen, met 16 plaatsen voor het bestuur bij het doophek. Op de galerij kunnen nog 50 toehoorders plaats nemen. De lage preekstoel draagt een fraaien koperen lezenaar. Op een lagen lessenaar voor den preekstoel is een oude Fransche bijbel gelegd. De firma P.A. Weeldenburg leverde de betimmering. In den toren is met een nieuw uurwerk de oude luidklok geplaatst, die vroeger in het torentje aan de Hoogstraat hing.

De bijgebouwen zijn ingericht als kosterswoning, consistoriekamer, predikantskamer, enz. Een vergaderzaaltje van 65 M2 strekt zich naast de vestibule uit.

Centrale verwarming, electrisch licht en alle moderne gemakken zijn in het kerkje aangebracht. De heer Wilkens, de hortulanus van de Diergaarde, heeft met behoud van de mooie oude boomen, den sierlijken tuin aangelegd, die, het bescheiden gebouw, dat alle kenmerken draagt van goede verzorging en uit niet bekrompen middelen to zijn gebouwd, omgeeft.

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 September 1924.

De nieuwe Waalsche kerk in gebruik genomen.

Gistermiddag is de nieuwe Waalsche kerk aan de Bana alhier in gebruik genomen. Vele genoodigden hebben deze plechtigheid bijgewoond. We merkten o.a. op burgemeester Wytema en mevrouw Wytema; den Franschen gezant in Den Haag, den heer Charles Benoist, en den Franschen consul hier ter stede, den heer Nicault; ds. Schokking, (die de generale synode der Nederduitsch hervormde kerk vertegenwoordigde); dr. Irwin Brown, den predikant van de Scots Church alhier; dr. J.R. Callenbach en ds. F.J. Krop, vertegenwoordigers van het ministerie van Nederduitsch hervormde predikanten; de architecten J. Verheul Dz. en J. van Wijngaarden en de aannemers van den kerkbouw Wolterbeek en van Dorp, en vele andere belangstellenden.

De plechtigheid van de ingebruikneming droeg uit den aard der zaak een bijzonder karakter. Toen de vele genoodigden hun plaatsen hadden ingenomen en het orgel zich had doen hooren, besteeg de voorzitter van de Commission Walone, ds. Cler uit Leiden, den kansel en opende den dienst met het uitspreken van de zegebede.

Nadat de gemeente het eerste en tweede vers van Psalm 138: "Il faut, grand Dieu, que de mon coeur, la sanite ardem, te glorifie" had gezongen, venhief zij zich op verzoek van den predikant van haar zetels, waarop deze volgens den ritus van de Eglise réformee de France de kerk inwijdde en officieel in gebruik nam. Na het voor deze plechtigheid bestemde gebed, hield ds. Cler een korte toespraak, tot de leden van den kerkeraad, den predikant, de leden der gemeente, en de genoodigden, waarin hij gewaagde van de vreugde en dankbaarheid, die hun allen moest bezielen, nu zooveel zorgen en moeilijkheden waren overwonnen. De gemeente mag trotsch zijn op haar nieuwe kerk, zoo schoon gelegen, doch zij heeft zich te herinneren het woord van Christus: Wien veel gegeven is, van dien zal veel geëischt worden. Zij heeft nu de kroon op haar werk gezet, doch ditzelfde oogenblik most zijn het begin van een nieuw tijdperk in het innerlijke leven der gemeente. Zij is thans in het bezit van een nieuw steenen godshuis, doch heeft den geestelijken tempel, gedachtig aan het woord van Paulus, niet uit het oog te verliezen. Spr. herinnerde aan het woord van den profeet Huchai, na de terugkeer uit de ballingschap bij den wederopbouw van den tempel, zeide dat hij zijn hoop en verlangens niet zoo hoog durfde stellen als de profeet, maar geïnspireerd door dat woord, drong hij er op aan, dat de Eglise Walone te Rotterdam mede zou bouwen aan het koninkrijk Gods. Het koortje onder leiding van mej. Rijken zong vervolgens het gezang: „Esprit saint, notre createm"; ds. P. Rsyss, de predikant der Waalsche gemeente te Rotterdam verving dan ds. Cler op het spreekgestoelte en richtte zich tot den kerkeraad en de predikanten, die naast of na hem de gemeente zonden dienen, hen op het hart bindende, steeds de zuivere waarheid te brengen. Daarna wendde hij zich tot de Schotsche vrienden, die zich niet alleen vrienden, maar broeders in Christus betoond hebben, toen zü twee jaar geleden, toen de oude Waalsohe kerk weid verlaten, gastvrijheid hebben verleend.

Ds. Reyss herinnerde aan al de beraadslagingen, die waren voorafgegaan aan dezen stap, aan al de banden met het grootsche verleden, die toen verbroken waren en memoreerde in het kort de gebeurtenissen der laatste twee jaren. Den tienden September 1922 had de laatste dienst in de oude kerk aan de Hoogstraat plaats, den 22en September 1923 werd de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd en thans, 13 September 1924, is de eerste dienst in het nieuwe gebouw.

Men zou zich afvragen, wat de voorouders van dezo daad zouden zeegen, maar zij zouden niet anders dan, gedachtig aan het woord van Christus over den ouden wijn in nieuwe zakken, hunne goedkeuring er aan kunnen geven.

Spreker las daarna voor uit 1 Koningen VIII vs. 22 en volgende en vervolgens uit het Evangelie van Mattheüs VII vs. 21 e.v.

Do gemeente zong dan vers 1, 2 en 4 van Gezang 84 (het Lutherlied) en toen nam ds. Robertz uit Parijs het woord om de eerste predikatie in de nieuwe kerk uit te spreken naar aanleiding van Openbaringen XXII vs. 21: "Que la grace de Seigneur Jesus soit avec vous". Ds. Robertz voelde zich geroerd, als dienaar van de féderation protestante de France geroepen te zijn hier op te treden voor een der belangrijkste en oudste Hugenotenkerken in den vreemde. Hij herinnerde er aan, dat, waar de vorige sprekers de afgestorvenen hadden herdacht, deze, hoewel onzichtbaar, steeds in het midden der gelovigen zijn. Uitvoerig zijn denkbeelden ontwikkelende over de liefde van God en Christus, die gezegd heeft „Gij allen, die vermoeid en beladen zijt, kom tot mij en ik zal u ruste geven", besloot ds. Robertz met te wijzen op de plichten van den volgeling van Christus, die tot taak heeft op elk gebied de banier van den Verlosser uit te dragen en op de verplichting, die op het Nederlandsche protestantisme in het bijzonder rust te zijn een bolwerk van de reformatie. Mevrouw A. Noordewier-Reddingius zong vervolgens de Pinkstercantate van Bach; ds. Robertz sprak een kort gebed uit, eindigende met het Onze Vader, waarop de gemeente, na gezongen te hebben gezang 148 vs. 1, 2 en 3 den zegen ontving.

In den huize Ulrich is daarna een drukbezochte receptie gehouden. Ds. Reyss opende deze meer intieme bijeenkomst met een welkom aan den burgemeester, den Franschen gezant en den consul hier ter stede; ds. Schokking, den vertegenwoordiger van de Generale Synode; de Commission Waloni; de Waalsche predikanten, van elders overgekomen; ds. Robertz; mejuffrouw Rijken en mevrouw Ncordewier; ds. Irwin Brown; de architecten en de aannemers; hen, die tot de opluistering van het nieuwe kerkgebouw hadden bijgedragen; den kerkeraad en de gemeenteleden. De heer Van Peski heeft namens den kerkeraad van de Waalsche gemeente dank gebracht aan de Schotsche kerk en met name aan ds. Irwin Brown voor de gastvrijheid, haar verleend. Hij herinnerde aan de oude banden, die tusschen de beide kerkgenootschapen hadden bestaan en aan den tijd, toen de Waalsche gemeente soortgelijken dienst had kunnen bewijzen aan de Schotsche. Burgemeester Wijtema heeft de beste wenschen van Rotterdam voor de Waalsche kerk overgebracht, hun gedankt voor het sierlijke kerkgebouw, zoo pittoresk gelegen, waarmede zij het stadsschoen heeft verrijkt en de hoop uitgesproken, dat zij een zegen voor ons allen zal zijn. Ds. Schokking verklaarde in zijn jeugd ernstige religieuse indrukken in de Waalsche kerk te hebben opgedaan, steeds groote bewondering te hebben gekoesterd voor de Hugenoten, die hun land om des geloofs wille verlieten en van wie er velen hebben medegewerkt aan de wording van ons vaderland. Met een opwekking tot voortzetting der traditie besloot spreker.

Ds. Irwin Brown dankte voor de vriendelijke woorden, aan de Scots Church gewijd, wees er op, dat de Schotsche en Waalscke gemeente onder gelijke omstandigheden waren ontstaan en beide gastvrijheid hebben gevonden in het vrije Nederland! Hij noemde de nieuwe kerk een veste in het hart van Rotterdam en zeide, dat evenzeer als ds. Reyss en zijn bestuurders, hij het als een gemis zal voelen Zondagsmorgens niet meer na den dienst eenige vriendelijke woorden te kunnen wisselen met zijn vrienden. Ds. Krop besloot de rij der sprekers met namens de kerkeraad van Rotterdam de beste wenschen en zegenbede voor de Waalsche broeders uit te spreken en te hopen, dat de Waalsche gemeente zou zijn en blijven dc trant d'union tusschen de Fransche en Nederlandsche kerken, tusschen Holland en Frankrijk; dat zij zou uitdragen de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, die de beginselen van de revolutie, maar ook die van het evangelie zijn.

Vandaag heeft de eerste gewone dienst in de nieuwe kerk plaats onder leiding van ds. Reyss. Ook nu zou deze dienst een bijzonder karakter dragen en opgeluisterd worden door zang van mevrouw Noordewier-Reddingius.

Uit Het Vaderland, 18 Juni 1940.

Minder zwaar getroffen dan de Doopsgezinde Gemeente is de Waalsche of Fransche Kerk, Het schilderachtig gelegen kerkgebouw aan den Schiedamschen Singel is vrijwel intact gebleven. Alleen de kosterij aan den Boschhoek is verwoest Tengevolge van den luchtdruk stortte het huis ineen. De koster, de heer J.J. Zindel. die met zijn dochter thuis was, kon tijdig vluchten. Beiden bleven ongedeerd. Met de kosterswoning werd ook vernield de vergaderzaal van den Kerkeraad, terwijl in de predikantskamer een muur werd scheefgedrukt. Behoudens enkele gebroken ruiten mag echter, wat het kerkgebouw zelf betreft de schade niet noemenswaard worden geacht Tot dusver is de gemeente niet meer samengekomen. Wanneer men daartoe vergunning ontvangt, ligt het in de bedoeling voorloopig te vergaderen in het Noorsche kerkje aan den Westzeedijk.

Orgel

Het orgel is in 1865 gebouwd door C.G.F. Witte (fa. J. Bätz & Co.) te Utrecht. In 1912 wijzigt de firma J. de Koff (Utrecht) de dispositie. In 1924 plaatst De Koff het over naar de nieuwe kerk, waar het een nieuw front krijgt. De dispositie wordt nogmaals gewijzigd en er komt een nieuwe pedaallade. Het tweede manuaal wordt in een zwelkast geplaatst. De firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) restaureert het instrument in 1988 en verwijdert daarbij de zwelkast.

Dispositie
  • Manuaal 1: Grondstemmen: Bourdon 16' - Prestant 8' - Roerfluit 8' - Violon 8' - Octaaf 4'. Combinatiestemmen: Fluit 4' - Quint 3' - Woudfluit 2' - Mixtuur 2' 3-4 sterk - Trompet 8'.
  • Manuaal 2: Prestant 8' - Holfluit 8' - Gamba 8' - Salicet 4' - Roerfluit 4' - Gemshoorn 2' - Dulciaan 8' (1988).
  • Pedaal: Subbas 16' (1912) - Fluit 8' - Octaaf 4' - Basson 16'.
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaalkoppeling.
  • Ventiel.
  • Speelhulp: trede combinatiestemmen manuaal 1.

Mechanische sleepladen (pedaal: pneumatische kegellade). Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur