Handelingen

Utrecht, Bosboom Toussaintstraat 18 - O.L. Vrouw van Goede Raad (1920 - 1989)

Uit Reliwiki

Versie door Wesselink (overleg | bijdragen) op 5 dec 2022 om 11:43
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Goede Raad
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Bosboom Toussaintstraat 18
Postcode: 3532VK
Sonneveld-index: 00547
Jaar ingebruikname: 1920
Architect: Duijnstee, J.J. (Jos)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


opname 1987 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar.

Geschiedenis

Dit was een heel belangrijke kerk, zonder toren, maar met kruisingkoepel en daarop een dakruiter.

Voormalige R.K. kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, gebouwd als parochiekerk in de wijk Nieuw Engeland, grenzend aan de wijk Lombok in de westelijke stadsuitbreiding van Utrecht. De zielzorg in de nieuwe wijk viel onder de paters Augustijnen, die hun intrek namen in het aan de zuidzijde van de kerk gelegen complex. Zij namen ook het onderwijs voor hun rekening.

Het ambitieuze ontwerp voor de nieuwe kerk, pastorie en school was afkomstig van architect Jos Duijnstee (1881-1945(?)). In 1920 werd de kerk geconsacreerd. Het gebouw was echter niet afgebouwd: de voorste schiptravee, voorgevel, hoofdportaal en twee fronttorens uit het ontwerp van Duijnstee werden wegens geldgebrek (nog, c.q. nooit) niet uitgevoerd. Het gebouwencomplex lag op een groot terrein, grenzend aan het H.J. Schimmelplein, de Bosboom Toussaintstraat, Staringstraat en de Busken Huetstraat. Het kerkgebouw was niet georiënteerd: het priesterkoor lag op het westen.

De kerk was een typerend werk uit het oeuvre van architect Jos Duynstee. Het was een grote driebeukige kruiskerk met een uitgebouwde apsis en sacristie aan de achterzijde. De centrale viering tussen schip en dwarsschip werd uitwendig bekroond door een ingezwenkt tentdak met dakruiter (zie foto's). Qua concept was het gebouw gebaseerd op de volkskerk: het had een kort en zeer breed middenschip, overdekt door bepleisterde houten tongewelven. De viering werd inwendig overdekt door een koepel op pendentieven, eveneens van stucwerk op hout. De schildering in de apsiskalot werd gemaakt door Ch. Eyck en het glas-in-lood was afkomstig van M. Weiss. De buitenmuren bevatten expressionistisch siermetselwerk. Architectonisch gezien was er een zekere verwantschap met de kerken van de architecten Joseph Cuypers, Jan Stuyt, Piet Buskens en Jacques van Gils uit dezelfde bouwperiode, vooral vanwege het interieur dat - evenals de kerken van genoemde architecten - op de byzantijnse centraalbouw was geïnspireerd. De kerk bepaalde bijna 75 jaar het aanzien van de wijken Lombok en Nieuw Engeland, o.a. in samenhang met de nabijgelegen St. Antoniuskerk (1903) aan de Kanaalstraat. Beide kerken waren vanuit de trein goed te zien.

Eind jaren 1980 werden de beide parochies van Lombok samengevoegd en in 1989 werd de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk gesloten. In november en begin december 1993 werd het gehele complex van kerk, pastorie en school gesloopt. Een deel van de glas-in-loodramen uit deze kerk is herplaatst in de rechter zijbeuk van de R.K. St. Vituskerk te Hilversum. Op de vrijkomende grond verrees een rooms-katholieke basisschool. Het straatbeeld ter plaatse is sinds de sloop van de kerk onherkenbaar veranderd, mede omdat ook naastgelegen woonblokken zijn gesloopt.

Het andere kerkgebouw van architect Duijnstee in Utrecht bestaat nog steeds: dat is de voormalige Heilig Hartkerk (1929) met hoge toren bij het Wilhelminapark in Utrecht-Oost. Deze is na de sluiting in 1992 verbouwd tot appartementen.

In de media

Uit Het Centrum, 18 December 1918.

De nieuwe parochiekerk aan den Vleutenschenweg.

In de parochiekerken van den H. Antonius en van den H. Augustinus werd gister in alle H. Missen een schrijven voorgelezen van Mgr. v.d. Wetering, Aartsbisschop van Utrecht, waarin werd medegedeeld dat o.m. het navolgende was bepaald: Er wordt te Utrecht een nieuwe Kerkelijke parochie opgericht onder den titel van O.L.Vr. van Goeden Raad. De grensbeschrijving dezer parochie zal zijn als volgt: ten Oosten en ten Noorden van de Staatsspoor (lijn Utrecht—Rotterdam); ten Zuiden de Leidsche vaart; ten Westen de Lombokstraat aan weerszijden en deze in rechte lijn doorgedacht tot de Leidsche vaart en tot den as van den Vleutenschenweg; verder de as van de Vleutenschenweg tot de Jan Pieterszoon Koenstraat, verder een rechte lijn als het verlengde der Jan Pieterszoonstraat op de spoorlijn Rotterdam terwijl de Ordinarius zich het recht voorbehoudt om na de bebouwing van het terrein, waarover deze rechte lijn is getrokken, in die lijn de hem goeddunkende wijzigingen aan te brengen. De parochie van O.L.Vr. van Goeden Raad zal behooren tot het Dekenaat Utrecht en worden bediend door Paters Augustijnen van de Nederlandsche Provincie. Zoolang de door de Paters Augustijnen te bouwen kerk aan den Vleutenschen weg, die tot parochiekerk verheven wordt nog niet in gebruik is genomen, zullen de parochianen hunne plichten moeten vervullen in de parochiekerken., waartoe zij tot nu toe behoorden. echter met dien verstande, dat zulks niet langer zal duren dan vier jaar, te rekenen van heden af.

  • 2022 Op zoek naar afbeeldingen van het oorspronkelijke, ambitieuze ontwerp van kerk en bijgebouwen.

Externe links

Afbeeldingen

Op de laatste 3 afbeeldingen uit 1989 is te zien, dat het spitsje van de dakruiter op zeker moment is verwijderd.