Handelingen

Weert, Sint Jozefskerkplein 1 - Jozef

Uit Reliwiki

Versie door Lobbes (Overleg | bijdragen) op 19 apr 2021 om 20:37


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Limburg
Gemeente: Weert
Plaats: Weert
Adres: Sint Jozefskerkplein 1
Postcode: 6006ZH
Sonneveld-index: 13740
Jaar ingebruikname:
Architect: Boosten, A.J.N.
Huidige bestemming: Rooms Katholieke Kerk
Monument status: Rijksmonument 527322Geschiedenis

Kerk en parochie St. Jozeph, ontstaan in 1939 in de wijk Keent in het zuidoosten van Weert.

Kolossale kerk met grote toren links aan de voorgevel, en een koorpartij met 2 kleinere torentjes. Hoofdwerk van Alphons Boosten (1893-1951).

  • 2018-2019 Vergevorderde plannen tot onttrekking aan de eredienst begin 2020, en inbouw van (zorg)appartementen, zie ook hieronder In de media.


Monumentomschrijving Rijksdienst

Inleiding

Rooms Katholieke PAROCHIEKERK Sint Joseph, gebouwd in 1939 naar ontwerp van architect Alphons Boosten in de stijl van het Neoromaans. De parochiekerk is gesitueerd in de wijk Keent te Weert en heeft een groot voorplein. Het object werd gebouwd als garnizoenskerk voor de in 1939 gebouwde nabijgelegen Van Horne kazerne. Firma Gebr. Salimans uit Baexem voerde het werk uit voor fl 134.400,-. Van het interieur werd de vloer in 1978 vernieuwd; de gebrandschilderde ramen van Ad Maas werden omstreeks 1980 geplaatst. De overige inventaris dateert grotendeels van na 1940.

Omschrijving

Georiënteerde driebeukige kruiskerk met apsis, sacristie en twee oosttorens en een westtoren onder zadel-, tent-, kegelvormige, platte en aankappende zadeldaken en ingesnoerde torenspitsen met dakoverstek. Op de dakschilden van de sacristie en de rechter kruisarm bevinden zich twee schoorstenen, voorzien van een afdekplaat. De daken zijn belegd met Hollandse pannen. Voor- en achtergevel en de torenspitsen worden bekroond met een smeedijzeren kruis.

Het gebouw heeft een opstand van geel genuanceerde en gele baksteen met metselwerk in staand verband. Het geheel wordt verlevendigd met kalkzandstenen consoles en kalkzandstenen lateien boven de vierkante vensters. Tevens heeft het object rondboogvormige dubbele houten deuren en rondboogvormige en ronde stalen vensters. Op de kopgevels van de kruisvensters bevinden zich twee rozetvensters. De zijbeuken hebben gemetselde steunberen.

De voorgevel heeft in de eerste bouwlaag een entreerondboog met drie trapsgewijze vooruitspringende delen met 129 afbeeldingen in reliëf vervaardigd door Charles Vos. In het portaal bevindt zich een dubbele rondboogvormige houten deur, aan weerzijden geflankeerd door een rondboogvormige houten deur. De entreerondboog wordt aan weerzijden geflankeerd door een eensteens gemetselde uitspringende rondboog, waarin zich aan elke zijde twee rondboogvormige vensters bevinden. In de tweede bouwlaag bevinden zich vijf rondboogvormige vensters, waarvan het middelste venster groter is dan de andere vier vensters. Bovenin bevindt zich een topgevelvenster. In de oksel van de steunbeerachtige uitgebouwde entreepartij en het middenschip bevindt zich een kubische toren. In de voorgevel van deze toren bevindt zich in de eerste bouwlaag een rondboogvormige deur, in de tweede bouwlaag een rond venster en onder het dak bevinden zich in elke gevel twee galmgaten. Hierboven bevindt zich de klok. De rechterzijgevel heeft in de zijbeuk een rond venster en vijf rondboogvormige vensters. In het schip bevinden zich drie ronde vensters. In de kopgevel van de kruisarm bevinden zich op de hoek twee rondboogvormige doorgangen, met in het portaal een rondboogvormige deur. Tevens bevinden zich in de kopgevel twee kleine rondboogvormige vensters, een groot rozetvenster en een topgevelvenster.

De achtergevel bestaat uit twee oosttorens, sacristie en apsis en heeft de volgende gevelopeningen. De toren links heeft in de eerste bouwlaag een rondboogvormige houten deur waarboven een rondboogvormig dichtgezet venster, en een rond venster waarboven twee kleine vierkante vensters. Onder de dakrand bevinden zich vier galmgaten, met daarboven rondom kleine rondboogvormige vensters. Daarnaast bevindt zich een uitbouw onder aankappend zadeldak met een houten deur, voorzien van glas. De ronde apsis heeft onder de dakrand rondom rechthoekige liggende vensters. In de topgevel, boven de apsis, bevinden zich drie kleine rondboogvormige vensters met daarboven een rond topgevelvenster. Daarnaast bevindt zich een uitbouw onder aankappend zadeldak met een houten deur, voorzien van glas. De toren rechts heeft in de eerste bouwlaag een rond venster waarboven vier kleine vierkante vensters. Onder de dakrand bevinden zich vier galmgaten, met daarboven rondom kleine rondboogvormige vensters. Daar tegenaan gebouwd bevindt zich de sacristie met twee vierkante vensters met roedenverdeling en een houten deur. De linkerzijgevel heeft de volgende gevelopeningen. Links, in de sacristie, bevinden zich drie vierkante vensters met roedenverdeling, een houten deur en een klein vierkant kruisvenster. In de kopgevel van de kruisarm bevinden zich op de hoek twee rondboogvormige doorgangen, met in het portaal een rondboogvormige deur. Tevens bevinden zich in de kopgevel twee kleine rondboogvormige vensters, een groot rozetvenster en een topgevelvenster. De zijbeuk heeft vier rondboogvormige vensters. In het schip bevinden zich drie ronde vensters. De kubische toren heeft in de achtergevel een rondboogvormig en een klein vierkant venster. In de rechterzijgevel heeft de toren een rond venster en twee kleine vierkante vensters.

De kerk heeft, vanwege het gebrek aan financiële middelen in de bouwtijd en later, een zeer sober interieur en inventaris. In 1958 is de kerk heringericht met een nieuw priesterkoor met hoofdaltaar en zijaltaren, een sacramentsaltaar, biechtstoelen en communiebanken. In 1974 kwam er een dagkapel achter in de kerk, vanwege het teruglopende aantal parochianen. In 1978 werd een nieuwe tegelvloer gelegd, het priesterkoor gewijzigd en het plafond roodbruin geverfd. Ook de gebrandschilderde ramen stammen van omstreeks 1982. De glas-in-lood ramen in de spitsboogvensters in het middenschip zijn oorspronkelijk voor Huize Severen in Maastricht gemaakt door de kunstenaar Ad Maas en daarna aangepast en hergeplaatst in deze kerk. Enkele andere glas-in-loodramen werden gemaakt door pater G. De Visser en prof. Stassen.

De wanden zijn opgetrokken in schoon metselwerk zonder verder opmerkelijk materiaalgebruik. Het middenschip wordt geleed door rondbogen en kruisgewelven, waarvan de twee laatste de viering overkluizen De zijschepen worden geleed door gordelbogen. De kolommen tussen midden- en zijschepen, waarop de rondbogen rusten zijn voorzien van nissen waarin zich beelden bevinden. Van belang zijn onder andere het eikenhouten altaar uit de achttiende eeuw en de kruisweg van Charles Vos uit 1948.

Waardering

De rooms-katholieke parochiekerk Sint Joseph is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling en emancipatie van het rooms-katholicisme aan het begin van de twintigste eeuw. Daarnaast vanwege de voormalige functie van de kerk als garnizoenskerk voor de nabijgelegen Van Horne kazerne. De architectuurhistorische waarde wordt bepaald door het bijzonder belang van de kerk voor de geschiedenis van de architectuur en neemt een prominente plaats in binnen het oeuvre van architect A.J.N. Boosten. Met name vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp door het gebruik van geometrische vormen. Het object heeft ensemblewaarden als beeldbepalend onderdeel van de wijk Keent.

Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en de betrokkenheid van verschillende kunstenaars.

In de media

"Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft met grote zorg kennisgenomen van de verkoop van de Sint-Josephkerk aan het Sint-Jozefskerkplein te Weert aan een pro-jectontwikkelaar om daarin appartementen onder te brengen. Het Cuypersgenootschap vreest dat het unieke karakter van dit voor Weert belangrijke rijksmonument verloren zal gaan. (...) Wij hebben alle betrokken partijen recent verzocht om te komen tot een herbestemming die de aanwezige monumentale- en kunsthistorische waarden voldoende respecteert. Wij streven naar een plan waarin de gevels, de ruimtewerking in het interieur en de aanwezige kunstwerken zoveel mogelijk behouden kunnen blijven. Het gebouw met haar unieke architectuur en geschiedenis dient het uitgangspunt te zijn voor de functie en indeling van het gebouw." Bron: Cuypersbulletin 1 03-2020, blz 5.

STAND VAN ZAKEN HERBESTEMMING ST. JOSEPHKERK - KEENT

Weert, januari 2019 Het is al weer enige tijd geleden, dat we jullie geïnformeerd hebben over de stand van zaken betreffende de verkoop van de St. Josephkerk. Zoals toen werd meegedeeld, heeft de Quattro – groep de nodige tijd gekregen om aan de slag te gaan met het uitwerken van een haalbaarheidsplan voor invulling van een sociaal – maatschappelijk verantwoorde herbestemming van de kerk met woon/zorg appartementen.

Voortgang in 2018 In het afgelopen jaar hebben de nodige besprekingen plaatsgevonden tussen het kerkbestuur – de uitvoerders van het plan Quattro – en het bisdom. In samenspraak met het bisdom is een taxateur aangesteld, die een taxatierapport heeft opgesteld. Ook is er enige stagnatie opgetreden, omdat er nog geen nieuwe bisschop benoemd was. Meteen na de benoeming van bisschop Harrie Smeets heeft er nog in december een gesprek met hem plaatsgevonden. Daarbij heeft de bisschop aangegeven dat hij akkoord gaat met de weg die is ingeslagen en dat hij instemt met de huidige gang van zaken in onze parochie.

Koopovereenkomst Als kerkbestuur gaan wij nu verder met de Quattro – groep werken aan de opstelling van een koopovereenkomst, voortdurend in afstemming met het bisdom. Deze procedures gaan zeker nog geruime tijd duren, voordat het definitieve besluit tot goedkeuring van de koopovereenkomst wordt afgegeven. Er is momenteel nog geen besluit genomen over de datum van de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Het is wel duidelijk, dat in onze kerk nog zeker tot na Kerstmis van dit jaar alle vieringen kunnen plaatsvinden. Vooralsnog blijft de kerk van Keent dus gewoon open en we houden u tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er weer nieuws is, wordt u door ons geïnformeerd! Kerkbestuur Weert Zuid – Oost

KONTAKT OVER DIT ONDERWERP: Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de woordvoerder over dit onderwerp, pastoor Tervoort. [Email] Telefoon: 0495 53 20 92

(Bron
parochiesweertzuidoost.nl)

Externe links

Afbeeldingen