Handelingen

,s-Heerenberg, Hof van Bergh 2 - Slotkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Slotkapel
Genootschap: PKN Protestantse gemeente 'S-Heerenberg
Provincie: Gelderland
Gemeente: Montferland
Plaats: 's-Heerenberg
Adres: Hof van Bergh 2
Postcode: 7041AC
Inventarisatienummer: 11639
Jaar ingebruikname: 1612
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 9271

Geschiedenis

Restant van historische kerk, op terrein kasteel. Gebouwd in 1259, restauratie in 2000.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk (St. Pancras en Joris). Dwarspand en zeer kort, onregelmatig gevormd schip van een 15de eeuwse kerk, waarvan de koorfunderingen in 1943 ontgraven werden. Vlakke zoldering. Inventaris: preekstoel (midden XVII) en beschadigde zerken. Orgel met Hoofdwerk en Onderpositief. Gemaakt in 1861 door H. Haffmans te Doetinchem met gebruikmaking van delen van het oude Weidtman-orgel uit 1742. In 1959 gerestaureerd door D.A. Flentrop te Zaandam. In muuropening van de zuidgevel een klok van Hemony, 1644, diam. 57 cm. De klok is afkomstig uit het carillon van de Wijnhuistoren te Zutphen en werd in 1949 door J.H. van Heek aan de kerk geschonken.

In de media

Uit Het Vaderland, 28 December 1926.

Zondag is in een extra dienst de gerestaureerde Ned. Herv. kerk te 's Heerenberg ingewijd.

Hieraan was Vrijdag de plechtige plaatsing van een gedenksteen voorafgegaan. Deze steen is ontworpen door den heer Van Heek uit Enschedé, eigenaar van het Huis Bergh, die de geheele restauratie ook bekostigde. De steen werd onthuld door diens dochter, mej. C.I.L. v. Heek.

De inwijding van het nieuwe gebouw geschiedde door prof. dr. G. v.d. Leeuw uit Groningen, oud-predikant te 's Heerenberg, naar aanleiding van Gen. 28 : 17 : Hoe vreeselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des Hemels.

Na een wijdingsgebed en orgelspel hield ds. W.A. Zeydner, predikant der gemeente, een historische rede, waarin hij stil stond bij de wederwaardigheden van dit eeuwenoude gebouw.

Achtereenvolgens werd nog het woord gevoerd door de heeren: ds. Barbas namens de Synofde en het Alg. College van Toezicht, dr. J. van Dorp namens het Prov. Bestuur van Gelderland, superintendant Albers namens de Evangelische Kirche te Wezel en Emmerick, ds. Knottnerus uit Varseveld namens den ring Doetinchem, ds Buisman te Zeddam en oud-predikant te 's Heerenberg, Meijerink, architect van den bouw, en ten slotte den heer Van Heek. De dienst werd opgeluisterd met koorgezang.

Door de restauratie is het kerkje aanzienlijk verfraaid. Do grijze muren zijn afgebikt en hersteld. De blinde ramen zijn werkelijke ramen geworden, hooge boogvensters met keurig glas in lood. Ook inwendig is veel gewijzigd. Een galerij is aangebracht en een nieuwe consistoriekamer gebouwd. De petroleumverlichting is vervangen door een electrische.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur