Handelingen

Aalsmeer, Ophelialaan 247 - Open Hof Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Open Hof Kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Aalsmeer
Plaats: Aalsmeer
Adres: Ophelialaan 247
Postcode: 1431HA
Inventarisatienummer: 04616
Jaar ingebruikname: 1956
Architect: Berghoef & Klarenbeek
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Beschrijving gebouw

Gebouwd als Gereformeerde Triumphatorkerk. Sinds 2008 heet deze kerk "Open Hof". Zie verder hieronder.

Zaalkerk van brede afmetingen, gebouwd in 1956 naar ontwerp van architectenbureau Berghoef en Klarenbeek. Wanden inwendig als schoon metselwerk behandeld, met opvallend siermetselwerk. Interieur nagenoeg onveranderd bewaard gebleven.

Geschiedenis algemeen

De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn op 17 juni 1892 ontstaan door de vereniging van kerken uit de Afscheiding van 1834 en de kerk van de Doleantie in 1886.

De afscheiding van 1834 heeft volgens het boek over de geschiedenis van Aalsmeer van ds. H. van der Linde destijds weinig navolging gehad. In 1836 onttrokken zich twee leden aan het Hervormde genootschap. Tot 1865 is het aantal personen dat zich uit onvrede over de prediking in de Hervormde Kerk had onttrokken beperkt gebleven tot 21, inclusief kinderen. Bij de volkstelling in 1839 waren er vijftien personen behorende tot de overige godsdienstige gezindten, waaronder afgescheidenen van de Hervormde godsdienst.

De droogmaking van de Haarlemmermeer (voltooid in 1852), had wel de vestiging van afgescheidenen uit andere delen van Nederland hier tot gevolg. Deze afgescheidenen behoorden tot de Christelijke Afgescheiden Gemeenten of de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.

In 1856 werden samenkomsten van afgescheidenen gehouden onder leiding van A. 't Hooft in een schuur achter de woning van W. Ruys, Uiterweg 354. Op een 15 juni 1856 aldaar gehouden vergadering -na een kerkdienst waarin prof. H. de Cock van Kampen voorging- waren de 40 aanwezigen verdeeld van mening over de stichting van een zelfstandige gemeente.

In juli 1856 echter werden ouderlingen en diakenen gekozen en op 31 augustus 1856 werden dezen bevestigd, waarmede een Christelijke Afgescheiden Gemeente Haarlemmermeer-O.Z. was geïnstitueerd. Tot het vertrek in februari 1857 van Ruys uit Aalsmeer waren de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer-O.Z. in Aalsmeer, daarna in de Haarlemmermeer bij de boerderij van A. Verkuyl aan de Aalsmeerderweg.

Over de lotgevallen van de Kruisgezinden in Aalsmeer na 1855 is weinig bekend. Vermoedelijk is er een soort huisgemeente geweest, die samenkwam op de boerderij van A. 't Hooft aan de Ringdijk. Bij de vereniging in 1869 van de Christelijke Afgescheiden- en de Kruisgemeenten was er geen Kruisgemeente in Aalsmeer.

Volgens een besluit van de Provinciale Synode van de Gereformeerde Kerken in 1893 waren de toen in Aalsmeer wonende Gereformeerde gezinnen inwonend bij de kerk van Haarlemmermeer-Oostzijde.

In augustus 1902 had de kerkenraad van Haarlemmermeer-O.Z. geen hoge verwachtingen van eigen diensten in Aalsmeer. Hij maande de leden uit Aalsmeer die dergelijke diensten wilden tot voorzichtigheid.

Misschien om de Aalsmeerse leden te binden aan O.Z. werd in december 1903 de heer J. Pik uit Aalsmeer tot diaken gekozen, maar deze bedankte.

Een zevental in Aalsmeer wonende leden van de kerk hield op 11 december 1905 een eerste vergadering om te komen tot een zelfstandige kerk in Aalsmeer. Op 19 september 1906 is na de eerste kerkdienst in het inmiddels gebouwde kerkgebouw aan de Dorpsstraat een kerkenraad gekozen. Dit gebouw, dat sinds 1956 niet meer als kerk dienst deed, is juli 1999 geheel afgebroken.

Van 15 februari 1956 tot 6 juli 2008 hield de Gereformeerde Kerk van Aalsmeer haar diensten in het kerkgebouw aan de Ophelialaan. Aanvankelijk werd dit gebouw aangeduid met "Gereformeerde Kerk". Van het voorjaar van 1986 tot juli 2008 droeg het de naam "Triumphatorkerk"

Geschiedenis Zuiderkerk (Hervormde Gemeente Aalsmeer-Zuid) en fusie met Gereformeerde Kerk Aalsmeer

Sinds 6 juli 2008 is de naam van het gebouw gewijzigd in "Open Hof Kerk". En sinds die dag is het gebouw eigendom van de Protestantse Gemeente te Aalsmeer. Deze gemeente is ontstaan door een fusie tussen de Gereformeerde Kerk Aalsmeer en de Zuiderkerk.

Orgel

Het oorspronkelijke orgel (C. Verweys, 1956) stond net als het huidige in de orgelnis achter de kansel. Een front bezat het niet, maar het werd door een rasterwand (naar ontwerp van de architecten) aan het zicht onttrokken. Het huidige orgel is oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland en vermoedelijk rond 1880 vervaardigd, wellicht door Randebrock uit Paderborn. In 1990 werd het gekocht van de Gereformeerde Westerkerk te Groningen (die, na buitengebruikstelling midden jaren 1980, in 1995 is gesloopt).

In de media

Hier volgt een tekst van de kerkenraads voorzitter van dat moment, Martien Maarse:

Einde van Wijk Zuid (door Martien Maarse)

Donderdag 26 juni vond de ondertekening van de Splitsingakte plaats. Daarmee kwam Wijk Zuid los van de Hervormde Gemeente Aalsmeer. Zondag daarna is de laatste dienst in de Zuiderkerk. Vanaf februari 1953 ons kerkelijk tehuis. Het gemeente - en lid van die gemeente zijn, hebben we in "onze" Zuiderkerk intens beleefd. Voor velen van ons tientallen jaren en sommigen vanaf het eerste jaar.

Zelf was ik bij de ingebruikname in 1953 als "steentjesverkoper" aanwezig. Later ben ik in de Zuiderkerk gedoopt, getrouwd, heb ik belijdenis gedaan, zijn onze kinderen gedoopt en mocht ik in meerdere functies meewerken aan het in stand houden van onze gemeente. Om af te sluiten als ouderling van dienst tijden de laatste kerkdienst in de Zuiderkerk.

Zoals heel veel zuiderlingen, heb ik de levenscyclus van onze gemeente gezien in de opgang, tijdens de bloeiperiode en de neergang: De bescheiden start in een gebouw dat slechts gedeeltelijk in gebruik was, de toevoeging van de Schakel, de bloeiende gemeente in de jaren zeventig met o.a. zes zondagschool klassen en extra stoelen in de gang van de Schakel met bijzondere diensten. Er zijn jaren geweest dat Zuid meer dan de helft van de inkomsten van de Herv.Kerk in Aalsmeer bijeenbracht! Na de bloeiperiode kwam de neergang. Het ontbreken van nieuwbouw in wijk Aalsmeer Zuid, deed onze kinderen naar elders verhuizen. Dit feit plus de ontkerkelijking in het algemeen en zuigkracht van andere kerken, veroorzaakte een levenscyclus die zonder in te grijpen tot het sluiten van onze Zuiderkerk zou leiden.

De fusie met de Gereformeerde kerk is niet alleen een lang gekoesterde wens, maar ook een onontkoombare noodzaak.

Wanneer de fusie niet door ons op gang was gebracht, zou de Algemene Kerkenraad van de Herv. Gemeente Aalsmeer gedwongen geweest zijn om Wijk Zuid op te heffen. Inclusief het afstoten van de gebouwen en het opheffen van de predikantsplaats. Ook Han en Leuntje van Popering hebben het niet zover laten komen. Zij beginnen op 25 juni een nieuw leven in hun eigen Kas.

Maar na de weemoed van het afscheid van onze Zuiderkerk, maken we ons op om op 6 juli enthousiast een nieuwe start te maken met de Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk!


Externe link

Website kerkelijke gemeente

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur