Handelingen

Naarden, Meentweg 9 - Michaël (1929 - 1972)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Michaël
Genootschap: Vrij Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Naarden
Adres: Meentweg 9
Postcode: 1411GR
Inventarisatienummer: 05913
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Streefkerk, L.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Buiten gebruik en gesloopt 1972. Vervangen door nieuw gebouw.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 Juli 1926.

Bisschopswijding van dr. Beckwith.

Met grootsch ceremonieel is dr. Beckwith tot bisschop van de "Liberal Catholic Church" te Huizen gewijd. Een stoet, bestaande uit ongeveer 30 geestelijken had zich voor den aanvang van de ceremoniën in de kerk opgesteld.

Het eerst sprak Annie Besant, die zeide, dat er voor ieder die tot de gemeenschap van de Liberaal Katholieken behoorde reden was tot verheugenis, wanneer weer een nieuwe bisschop werd gewijd, die tot taak heeft mede te werken aan de voorbereiding van de komst van de wereldleeraar.

Met eenige opwekkende woorden om het werk met moed voort te zetten, besloot zij haar rede. Daarna sprak Annie Besant nog een korte rede uit, waarin zij de beste wenschen voor den nieuw-gewijden bisschop en diens werk uitsprak. Ongeveer 300 personen woonden de plechtigheid bij, waaronder een 40-tal Engelschen. Na afloop van de ceremoniën, welke afgewisseld werden door het zingen van litanieën en orgelspel, had een groote processie plaats. Dr. Beckwith zal naar Amerika vertrekken om daar bisschop Cooper bij te staan.

  • Uit Het Vaderland, 2 April 1929.

NIEUWE VRIJE KATHOLIEKE KERK TE HUIZEN (N.-H.), Plechtige consecratie

Op Eerste Paaschdag is het nieuwe gebouw van de Vrije Katholieke Kerk te Huizen met groote plechtigheid geconsacreerd door dr. J.E. Wedgwood, bisschop-commissaris van Europa. Zooals men weet, is in het najaar 1928 de kerk door den bliksem getroffen en afgebrand. Thans is een nieuw gebouw op korten afstand van de oude kerk op het landgoed De Duinen nabij Valkeveen gelegen, in gebruik genomen. De kerk, welke in 1924 bestond uit een klein kapelletje voor 18 menschen, is in de laatste jaren driemaal vergroot en biedt thans plaats voor een 300-tal menschen, terwijl zij door het aanbrengen van een tusschenschot geschikt is om tevens voor bijeenkomsten van andere geestelijke bewegingen dienst te doen. Zij is gebouwd onder architectuur van den heer L. Streefkerk door den aannemer Jurriëns, beiden uit Naarden. De laatste uitbreiding was noodzakelijk, aangezien het op bepaalde kerkelijke feestdagen bleek, dat de ruimte te klein was. Zoo waren er in 1928 38.831 kerkgangers en werden er een 2000-tal diensten gehouden. Bisschop Wedgwood, die het wijdings-ceremonieei verrichtte, werd bijgestaan door de weleerwaarde heeren Hugh Noall en R. Vreede als diaken en subdiaken, terwijl ook mgr. Bonjer, wij-bisschop voor Nederland, bij de consecratie assisteerde. Voorts waren aanwezig de vicarisgeneraal, de heer Cochius, en vele priesters uit andere gemeenten.

Na den dienst hadden wij gelegenheid bisschop Wedgwood te vragen in hoever de geruchten omtrent zijn vertrek uit Nederland en omtrent de opheffing van het Centrum juist waren. De bisschop deelde ons mede, dat hoewel zijn vertrek nog niet definitief vast stond, hij vermoedelijk in het najaar naar Engeland zou gaan om er een nieuw centrum te stichten. Dit beteekende echter geenszins de ophef van het centrum te Huizen, waar, het werk onder leiding van bisschop Bonjer zal worden voortgezet, terwijl dr. Wedgwood geregeld het centrum zal blijven bezoeken.

Ik ben zelf voordurend op reis, aldus de bisschop, zoo juist ben ik teruggekeerd van een tournee via Geneve, Weenen, Boedapest en Polen — zoodat het meer en meer noodzakelijk zal zijn telkens een gedeelte van het werk, dat zich thans over 20 landen van Europa verspreid heeft en zich meer en meer uitbreidt, over te geven. Daarbij komt dat ik in Engeland in nauwer contact zal komen met het groote publiek. Dat zijn o.a. de redenen voor mijn vertrek.

In den loop van het gesprek deelde de bisschop mede, dat ook in Indië het werk zich belangrijk uitbreidde. Bisschop Leadbeater zal eind April uit Australië een bezoek brengen aan Java, waar in de groote steden reeds kerken zijn, ten einde aldaar te Bandoeng eveneens een nieuw centrum te vestigen. Er is tevens geen sprake van een conflict tusschen deze kerk en de Orde van de Ster. Beide bewegingen staan volkomen naast elkander.

Afbeeldingen