Handelingen

Ternaard, Tsjerkestrjitte 1 - Grutte Tsjerke

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grutte Tsjerke
Genootschap: Protestantse gemeente Ternaard
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Ternaard
Adres: Tsjerkestrjitte 1
Postcode: 9145RE
Inventarisatienummer: 09639
Jaar ingebruikname: 15 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38731

Geschiedenis

Toren 1871.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Vrij grote eenbeukige gotische kerk uit het begin van de 16de eeuw. Inwendig houten tongewelf. Mooi interieur met preekstoel, doophek met koperen boog en eiken lezenaar, doophekkenhouder en kaarsenarm. Orgelkas op galerij met wapen Aylva. Ca 1660 bouwden Arnold en Tobias Bader een orgel met Hoofdwerk en Rugwerk. In de hoofdkas maakte L. van Dam en Zonen in 1864 een geheel nieuw instrument met twee manualen. Een groot deel van het pijpwerk van de Baders bevond zich in het Van Dam-orgel uit 1864 van de Geref. Kerk Vrijgemaakt te Harlingen, dat bij een brand in 2004 verloren ging. Overhuifde rijkgesneden bank, eenvoudige banken met pilasters, avondmaalstafel, zes psalmborden en een gedenkbord. Zerken deels onder houten vloer waarvan een door Pieter Dircks 1599, een 1589, een 17de eeuwse en een uit 1719. Mechanisch torenuurwerk, 1920 is buiten gebruik gesteld.

In de media

Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1864.
Orgelkas ca 1660, Gebr. Baeder, instrument van L. van Dam & Zonen, 1864

TERNAARD, 21 Aug. Heden was het voor onze Gemeente een blijde dag, waarop in tegenwoordigheid eener talrijke schare het nieuwe orgel plegtig werd ingewijd door haren Leeraar, Ds. H.G. Cannegieter, die bij deze gelegenheid sprak naar aanleiding van Ps. XXX: 2, 3. Het orgel, vervaardigd door de Heeren L. van Dam & Zonen, te Leeuwarden, die daarmede hunnen alouden roem als Orgelmakers op het schitterends hebben gehandhaafd, is geplaatst in de bestaande heerlijk bewerkte en nog zeer hechte kast, en levert nu een geheel op, dat door deugdzaamheid van stof, fraaiheid van bewerking, liefelijkheid van geluid , en geschiktheid voor het kerkgebouw, een waar kunststuk mag genoemd worden. Het orgel, na alvorens door den Heer P.J. Tadema, Notaris te Heeg, onderzocht te zijn, en diens volledige goedkeuring verworven te hebben, werd hij de inwijding bespeeld door den Heer K. Suringbroek, Organist der groote Kerk te Leeuwarden, die daarbij als mede bij een later gegeven concert getoond heeft, een meester in de orgelspelkunst te zijn, en aan de aanzienlijke vergadering een waar muziekaal genot verschaft heeft. Nog wordt van hier berigt, dat voor korten tijd door vrouwe Lieukje Lieuwes van der Kooij, Wed. Albert Pieters Ploegsma, aan onze Diakonie is gelegateerd de aanzienlijke som van Drie Duizend Gulden, met uitdrukkelijke bepaling, dat de revenuën daarvan moeten worden besteed tot ondersteuning van geene andere dan brave en waardige leden der kerk; zijnde tot aanvaarding van dat legaat de koninglijke vergunning verzocht en verkregen. Moge het edel voorbeeld van deze vrouw alom vele navolgers vinden!

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur