Handelingen

Vaassen, Deventerstraat 36 - Kerk Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kerk Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Genootschap: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen
Provincie: Gelderland
Gemeente: Epe
Plaats: Vaassen
Adres: Deventerstraat 36
Postcode: 8171AE
Sonneveld-index: 12276
Jaar ingebruikname: 1937
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: gemeentelijk monument

Geschiedenis

Verzorgde interbellumkerk met dakruiter. De kerk is in 1937 gebouwd als dorpshuis, waar ook diensten gehouden konden worden. Daarvóór kwam de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (zowel Vereniging Vrijzinnig Hervormden (VVH) als Nederlandse Protestanten Bond (NPB) ) samen in het stationskoffiehuis van Vaassen.

De opening van de kerk in 1937

Zaterdagmiddag jl. 3 uur had de officieele opening plaats van het nieuwe gebouw aan de Deventerstraat, opgericht door de afd. Vaassen van den Ned. Protestantenbond en de afd. der Vrijz. Hervormden.

Het vriendelijke gebouwtje maakt van binnen een stemmigen indruk. Het heeft ongeveer 140 zitplaatsen beneden en op de gallerij nog ruim 50. Voor deze gelegenheid was het gevuld met genodigden, afgevaardigden van zuster-vereenigingen uit den vreemde en belangstellenden.

Vooraf werd door allen op verzoek van den heer G. Kalff, voorzitter van het stichtingsbestuur, gezongen Ps. 65 : 1 of Lied 225 : 1 van den Prot. Bondbundel. Daarna volgde een korte toespraak van den heer Kalff, waarin deze allen welkom heette en getuigde van de vreugde en dankbaarheid van de beide oprichtingsafdeelingen. De wensch, een eigen gebouw te bezitten, alzoo spreker, waarin wij onze godsdienstige gevoelens naar vrijheid kunnen uiten, is vervuld. Dit “dorpshuis” zij tevens aangewezen voor allerlei uitingen van geestelijk leven. Het staat beschikbaar voor kunst, muziek, zang, lezingen, voordracht voor alles, wat er toe bijdraagt, het vrijz. Godsdienstig en maatschappelijk leven te steunen. Het “gij zult uwen naasten liefhebben” en “Gij zijt allen broeders”, wenschen wij in vervulling te brengen. De christelijke broederschap wenschen we in de werled uit te dragen en toe te passen. Wij danken allen voor uw komst hier. Het dagelijksch bestuur der gem. Epe, afgevaardigden van hoofdbesturen, van provinciaal bestuur en andere afd.-afgevaardigden, als die van Epe, Terwolde, Apeldoorn, Heerde, Deventer, Nunspeet, Mej. De Lange, dochter van den oprichter der afdeeling, architect en aannemer van ‘t gebouw, allen nogmaals onzen dank voor uwe toewijding en medewerking. De offervaardigheid van den eere-voorzitter, den heer G. Heering, Vaassen, zal nooit vergeten worden. De oude, kostbare bijbel, zal steeds op onzen kansel geopend aanwezig zijn. De voorganger, de heer E. v. Loenen, tevens voorganger van Opper-Veluwe, beleeft een gewichtig tijdstip zijns levens; hij blijve onze voorganger in hoofdzaak.

100pix

Daarna besteeg de heer Van Loenen het eenvoudig-mooie spreekgestoelte en las voor uit 1 Koningen 8 : 23, 27-30, 57, 58, vervolgens ging hij voor in gebed. Naar aanleiding van 1 Koningen 8 : 29 “Dat uwe oogen open zijn, nacht en dag, over dit huis”, hield de voorganger nu een toespraak waar alle aanwezigen met aandacht naar luisterden. Staande werd gezongen, begeleid door het nieuwe orgel, Gez. 212 : 1 en 3. Er werd vervolgens gelegenheid gegeven tot het aanbieden van gelukwenschen, waarvan een negental aanwezigen met een kort woord gebruik maakten. Namens het hoofdbestuur van den Ned. Prot. Bond werd voorspoed in de afd. toegewenscht; de 2e spreker, namens ‘t prov. Bestuur in Gelderland van Vrijz. Herv., zeide, dat de wereld het Vrijz. Protestantisme noodig heeft. Een pracht-bijbel in leeren band bood hij tevens aan. Verder werden namens den Kerkeraad van Epe, namens afd. Apeldoorn Ned. Prot. Bond, namens Eper Gemeentewoning, namens bestuur Heerde en Deventer, namens jeugdwerk, enz. gelukwenschen en zegenbeden aangeboden.

De heer Kalff dankte allen. De organist liet mooi orgelspel hooren. De voorganger sloot met dankgebed de plechtige inwijding van het nieuwe gebouw. Een collecte ten bate van het gebouw, dat nog niet geheel schuldvrij is, werd bij den uitgang gehouden. De officieele opening was op waardige wijze geschied.

Afbeeldingen

  • Op zoek naar afbeeldingen interieur.